W dniach 25-26 marca w Dąbrowie Górniczej odbył się I Światowy Kongres Klastrów, podczas którego o problematyce klastrów dyskutowali przedstawiciele trzech tworzących je sfer: przedsiębiorców, nauki i administracji samorządowej. Działalność Izby nosi wiele znamion aktywności klastrowej, a obecność na obradach w Zagłębiu wynika z rosnącej roli clusteringu dla biznesu ISP.

Celem udziału było m.in.: pozyskanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania klastrami, tworzenie efektywnych struktur organizacyjnych czy finansowanie klastra przez inwestorów kapitałowych. Ze strony KIKE w wydarzeniu udział wziął członek GRAP Piotr Wiąckiewicz. Podczas jednego z paneli zaprezentowano również działalność klastra E-Południe.

Zarówno na poziomie Izby, jak i przedsiębiorstw ją tworzących, od kilku lat prowadzone są próby pozyskania środków publicznych na obsługę administracyjną działalności klastrowej. Przekonaliśmy się jednak kilkukrotnie, iż w praktyce finansowanie takie (z nielicznymi wyjątkami w ramach niektórych regionalnych programów operacyjnych) dostępne jest wyłącznie dla podmiotów tworzonych wokół publicznych jednostek otoczenia biznesu (IOB) lub uczelni państwowych. Na podstawie dostępnych danych stwierdzić można, iż sytuacja ta zostanie jeszcze pogłębiona w nowej perspektywie budżetu unijnego 2014-2020.

Wady takiego podejścia opisywaliśmy m.in. uczestnicząc w konsultacjach społecznych koncepcji Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), przeprowadzonych jesienią 2014 przez Ministerstwo Gospodarki. Zgodnie z przedstawioną koncepcją tworzenie sformalizowanych klastrów wyłącznie przez małe i średnie przedsiębiorstwa będzie de facto niemożliwe. Uważamy ten stan rzeczy za błędnie identyfikujący potrzeby realnego biznesu, dlatego też KIKE będzie w dalszym ciągu uczestniczyć w publicznej debacie na temat clusteringu, wyrażając stanowisko środowiska ISP. Rozważane są także alternatywne możliwości funkcjonowania w ramach klastra i finansowania takiej działalności.