Informacja dla członków KIKE o zmianach w rozporządzeniu na temat uprawnień abonenckich (przenośność numerów, miana numeru i zmiana dostawcy usług).

W dniu 29 listopada 2018 r. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.
Przedmiotowa nowelizacja wprowadza ważne zmiany w przepisach dotyczących realizacji uprawnień abonenckich w zakresie zmiany przydzielonego numeru, przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji, przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług oraz wyboru dostawcy usług telefonicznych.
Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentem opisującym zmiany.

NOWY CZŁONEK KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 10 grudnia 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/XII/1 przyjął w poczet członków Izby: Tonetic Group S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
Serdecznie witamy w KIKE!

RAPORT PT. ANALIZA ZASAD WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH DO NIERUCHOMOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej prezentuje raport pt. Analiza zasad współpracy w przedmiocie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości Lasów Państwowych.
Raport jest odpowiedzią na głosy członków Izby, a także pozostałych, niezrzeszonych w KIKE przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące zbadania stanu prawnego i faktycznego w zakresie udostępnienia nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z instalacją i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.
Z uwagi na brak podobnych opracowań i badań, raport jest sposobem na wypełnienie tej luki, a jednocześnie próbą zdefiniowania praktyk i opisania problemów, występujących zarówno na etapie wnioskowania o udostępnienie nieruchomości Lasów Państwowych jak i na etapie realizacji dostępu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Raport podzielony jest na sześć części. Pierwsza i druga zostały poświęcone omówieniu struktury Lasów Państwowych oraz przepisów regulujących udostępnianie nieruchomości leśnych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Trzecia część analizy zawiera opracowanie danych statystycznych, pozyskanych przez KIKE w trybie dostępu do informacji publicznej od RDLP oraz poszczególnych Nadleśnictw. Z kolei opracowanie danych statystycznych, pozyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych zawiera część piąta opracowania. Z punktu widzenia celu sporządzenia raportu, najistotniejsze wydają się dwie ostatnie, merytoryczne części opracowania, tj. rozdziały z wnioskami i rekomendacjami. Zaproponowane tam rozwiązania zidentyfikowanych problemów, mają doprowadzić do zmian w sferze faktycznej jak i prawnej, co ma przełożyć się na usprawnienie współpracy dysponentów nieruchomości leśnych z branżą telekomunikacyjną.
Raport powstał w oparciu o dane uzyskane przez KIKE w trybie dostępu do informacji publicznej od wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw w kraju oraz w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dopiero zestawienie tych dwóch kategorii danych, pozyskanych zarówno od udostępniających jak i korzystających, pozwala na przyjęcie obiektywnych wniosków dotyczących stanu udostępniania nieruchomości leśnych na cele telekomunikacyjne.

Z tych też powodów KIKE oraz autorzy raportu czują się upoważnieni, aby zaprezentować swoje stanowisko oraz wnioski, w tym odnoszące się do możliwych zmian obowiązującego stanu prawnego.
 

Zachęcamy do lektury raportu!

NOWI CZŁONKOWIE KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 26 listopada 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/XI/1 przyjął w poczet członków Izby:
1. ENTER T&T Sp. z o.o., Pl. Andersa 7 61-894 Poznań
2. EASYNET.PL Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 2a lok 45 06-500 Mława
3. MULTINET24 Sp. z o.o., ul Krótka 2 39-200 Dębica
4. TOMKÓW Sp. zo.o., ul. Kościelna 2 58-410 Marciszów
5. ALT-KOM Sp. z o.o., Nienadowa 12, 37-750 Dubiecko
Serdecznie witamy w KIKE!

NOWE WZORCE UMÓW ŚWIADCZENIE UMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Przypomiamy o dostępnych nowych wzorcach umów i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Wzorce zostały przygotowane według stanu prawnego na dzień 12.12.2018 r. i uwzględniają zmiany wynikające z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
Aby otrzymać wzorce należy:

1. BYĆ CZŁONKIEM KIKE.
2. Mieć uregulowane wszystkie noty składkowe.
3. Pobrać, wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać na biuro@kike.pl skan dokumentu:  Warunki korzystania z modelowych wzorców umownych

KIKE NA SPOTKANIU ISP Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI

W dniu 6 listopada br. Wiceprezes Izby Konrad Baranowski wziął udział z ramienia KIKE w pierwszej konferencji z cyklu „Pożyczka szerokopasmowa –  szansa rozwoju dla lokalnych banków i lokalnych operatorów ISP”. Kolejne spotkania planowane są w listopadzie w 3 innych lokalizacjach w Polsce (Pomorze, Śląsk). Jest to równocześnie kontynuacja tematu relacji z bankami spółdzielczymi, zapoczątkowanych spotkaniami z BGK oraz spotkaniem pilotażowym w Lublinie w sierniu br., o którym informowaliśmy wcześniej.

Celem konferencji jest edukacja podmiotów zainteresowanych udzielaniem oraz uzyskaniem nisko oprocentowanej „pożyczki szerokopasmowej” na inwestycje telekomunikacyjne, zachęcenie banków spółdzielczych do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór pośredników finansowych w programie BGK oraz edukacja lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w zakresie możliwości podjęcia szerszej współpracy z bankami spółdzielczymi.

Więcej informacji dostępnych będzie podczas paneli poświęconych finansowaniu inwestycji szerokopasmowych podczas nadchodzącej XXIII Konferencji KIKE – serdecznie zapraszamy!

FIRMY OCZEKUJĄCE NA PRZYJĘCIE

Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

ENTER T&T Sp. z o.o., Pl. Andersa 7 61-894 Poznań, rekomendowana przez GIGA KOMPUTER Ilona Skupień i Homus Sp. z o.o.
EASYNET.PL Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 2a lok 45 06-500 Mława, rekomendowana przez GIGA KOMPUTER Ilona Skupień i Homus Sp. z o.o.
MULTINET24 Sp. z o.o., ul Krótka 2 39-200 Dębica, rekomendowana przez INFO-NET M. KASZUBA Sp. j. oraz Polmex Serwis s.c.
TOMKÓW Sp. zo.o., ul. Kościelna 2 58-410 Marciszów, rekomendowana przez GIGA KOMPUTER Ilona Skupień i Satlan Sp. z o.o.

UKE – ZAKOŃCZENIE KONSUMENCKICH TESTÓW MECHANIZMU MONITOROWANIA JAKOŚCI INTERNETU

Zakończyły się skierowane do użytkowników testy mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Wzięło w nich udział ponad 1600 osób, które wykonały ponad 7500 pomiarów.
Testy były ostatnim etapem przed wdrożeniem bezpłatnego mechanizmu, mającego służyć konsumentom do sprawdzenia prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienia oraz zmienności opóźnienia usługi stacjonarnego internetu.
Więcej informacji na stronie UKE .

KONSULTACJE KIKE POZNAŃ

Konsultacje KIKE W Poznaniu odbędą się 30 października 2018, ul. Ogrodowa 12 – Conference Center, ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań, godz. 11.00-15.-15:00, sala 100.
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych tematyką telekomunikacyjną.

KONSULTACJE KIKE WROCŁAW

Konsultacje KIKE we Wrocławiu w odbędą się 29 października 2018, godz. 11:00-15:00, SWPS ul. Ostrowskiego 30 B, Dzielnica Fabryczna, sala 101, parking na terenie SWPS.
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych tematyką telekomunikacyjną.

KONSULTACJE KIKE – KRAKÓW

Konsultacje KIKE w Krakowie odbędą się 26 października 2018, godz. 11:00-15:00, Hotel Witek, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka.
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych tematyką telekomunikacyjną.

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.
Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:
– realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,– procedura udzielania zamówień publicznych,– kontrola na miejscu realizacji projektu,– pożyczka szerokopasmowa.
Więcej informacji oraz rejestracja – pod następującym linkiem: Warsztaty dle beneficjentów

KIKE na XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO PC

W dniu 22 października przedstawiciele KIKE Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz wzięli udział w XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z punktu widzenia ISP najważniejszą częścią programu spotkania była prezentacja założeń polityki spójności na lata 2021-27, której dokonał przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd z DG Regio. Na tą chwilę za wcześnie jest, aby mówić jak założenia te przełożą się na dotacje dla rynku telekomunikacyjnego na budowę sieci, niemniej jednak, ponieważ jest to jeden z priorytetów rozwoju UE w kolejnej dekadzie, należy spodziewać się kolejnego programu, dedykowanemu temu celowi. Z uwagi na Brexit, zmianę celów polityki regionalnej UE (m.in. wsparcie dla krajów Południa Europy) oraz wzrost PKB w Polsce, powinniśmy jednak spodziewać się istotnego zmniejszego kwot wsparcia, kierowanych do Polski w latach 2021-27. Przyjęcie propozycji KE planowane jest na maj 2019; propozycje te zakładają także inne zmiany, takie jak wprowadzenie zasady N+2 w miejsce N+3 oraz większą elastyczność programów operacyjnych. Przedstawiciele KIKE pytali w toku dyskusji o możliwość większego dopasowania przyszłej edycji “PO PC 2.0” do specyfiki rynku polskiego (bardzo konkurencyjnego i dość rozdrobnionego), a także o eliminację ewentualnych negatywnych konsekwencji przemian na rynku telekomunikacyjnym, wywołanych m.in. interwencją publiczną w ramach naborów II i III działania 1.1. Inne poruszane w trakcie KM tematy to: – analiza stanu wdrażania Programu na IV kwartał 2018,– zmiany w kryteriach oceny projektów osi II i III (e-administracja, kompetencje cyfrowe),– bardzo wysokie poziomy kontraktacji w osi I w wyniku podpisania umów z naboru III 1.1 PO PC,– prezentacje projektów takich jak E-Pionier (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), monitoring jakości powietrza za pomocą narzędzi cyfrowych, – omówienie stanu wdrażania OSE.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE KIKE

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Członków KIKE oraz firmy zainteresowane członkostwem w naszej Izbie, na bezpłatne konsultacje z Karolem Skupniem – Prezesem KIKE, które odbędą się:
1. Kraków – 26 października 2018, godz. 11:00-15:00
2. Rzeszów – 27 października 2018, godz. 11:00-15:00
3. Wrocław – 29 października 2018, godz. 11:00-15:00
4. Poznań – 30 października 2018, godz. 11:00-15:00
Tematem spotkań będą bieżące sprawy i problemy dotyczące naszych członków oraz kierunki rozwoju telekomunikacji z punktu widzenia małych i średnich operatorów.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres malgorzata.solarczyk@kike.pl  bądź biuro@kike.pl. Szczegóły dotyczące spotkań będa wysyłane do zgłoszonych osób.
Zachęcamy również do uczestnictwa osoby z firm niezrzeszonych w KIKE, które są związane z branżą i są zainteresowane tematyką telekomunikacyjną.
 
Przewidujemy kolejne konsultacje w listopadzie, szczegóły już wkrótce!

KIKE Safe ze Świadectwem Bezpieczeństwa

KIKE Safe uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II-go stopnia do klauzuli Ściśle Tajne.
Certyfikacja była procesem niezbędnym do tego, aby spółka KIKE Safe mogła rozpocząć świadczenie usług i wspierać członków KIKE w zakresie realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Informacje o tym, jak można przystąpić do projektu KIKE Safe oraz jak z niego korzystać w praktyce przekażemy Państwu w listopadzie, na najbliższej Konferencji KIKE w Kielcach

KIKE Safe ze Świadectwem Bezpieczeństwa Certyfikacja zakończona

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończono proces certyfikacji, a spółka KIKE Safe uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II-go stopnia do klauzuli Ściśle Tajne.
Certyfikacja była procesem niezbędnym do tego, aby spółka KIKE Safe mogła rozpocząć świadczenie usług i wspierać członków KIKE w zakresie realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Informacje o tym, jak można przystąpić do projektu KIKE Safe oraz jak z niego korzystać w praktyce przekażemy Państwu w listopadzie, na najbliższej Konferencji KIKE w Kielcach.
Zapraszamy serdecznie!
Z pozdrowieniami, Zarząd KIKE & Zarząd KIKE Safe

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami