Dziękujemy serdecznie za udział w warsztatach dotyczących POPC, które zorganizowaliśmy dla Was minionej środy, w Warszawie. Zainteresowanie było ogromne – wszystkie 150 miejsc zarezerwowaliście w niespełna dwa dni, co motywuje nas do przygotowania kolejnych edycji. Jednocześnie prosimy uprzejmie przesyłać na adres biuro@kike.pl wszelkie pytania, jakie zrodziły się w trakcie dyskusji, a na które zabrakło czasu i możliwości, by udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Ponadto prosimy o zgłaszanie nietypowych przypadków i problemów, których rozwiązania Państwo poszukujecie a związane są z POPC.

IMG_7402

Duże zainteresowanie spotkaniem. Większość uczestników jest równiż benficjentami 8.4 POIG, którzy planują udział w POPC.

Alokacja środków dla I osi POPC wyniesie 1,02 mld EUR (46% środków POPC), z czego w I konkursie na “małe projekty” przeznaczone zostanie 600 mln zł. Kwota dofinansowania dla kilku projektów łącznie nie może przekroczyć 25 mln zł zarówno dla jednego beneficjenta jak i spółek/konsorcjów (w ten sposób duże firmy nie powinny zdominować naboru). Beneficjenci będą oceniani wg. 18 kryteriów merytorycznych i formalnych, oraz będą musieli wykazać, że 50% wkładu własnego do projektu nie przekracza wartości jego kapitałów, inaczej konieczne będzie przedstawienie formy zabezpieczenia dla inwestycji.

Zgodnie z zapowiedziami obecnych na Warsztatach przedstawicieli CPPC, ogłoszenie naboru wniosków do pierwszych konkursów nastąpi z końcem września (na miesiąc przed naborem). Sam nabór rozpocznie się w miesiąc od ogłoszenia dokumentacji konkursowej i potrwa kolejne 2 miesiące, a wnioski składane będą w formie elektronicznej, w systemie ePUAP.

IMG_7459

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele CPPC – Eliza Pogorzelska (Dyrektor CPPC) oraz Maciej Mizera (p.o. Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych).

Obszary realizacji projektów będą wyznaczane na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej przez UKE oraz dokonanych wcześniej konsultacji społecznych (weryfikacja białych plam NGA). Dla każdego obszaru będzie wskazana możliwa kwota dofinansowania. W konkursach nie będzie można zgłaszać obszarów, na których zbudowano sieci NGA w ramach projektów POIG 8.4 (sieci radiowe – zbudowane w ramach 8.4 – chronione będą do przedostatniego roku trwałości projektów).

W trakcie spotkania podpisano również list otwarty do instytucji finansowych. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wartość realizowanych przez lokalnych operatorów inwestycji związanych POPC oraz nawiązanie dialogu, który ułatwi MŚP pozyskiwanie środków na inwestycje.

W warsztatach udział wzięli również przedstawiciele firm wspierających: pisanie

Była okazja spotkać się z przedstawicielami firm wspierających: pisanie wniosków, pozyskiwanie wsparcia/zabezpieczenia finansowego, w budowie sieci.

PREZENTACJE ZE SPOTKANIA

 

1. Finansowanie inwestycji szerokopasmowych w latach 2014-2020 ze środków POPC – prezentacja KIKE

2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów dla Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – prezentacja CPPC.

3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – prezentacja CPPC.