Kształcenie kadr stanowi niezbędny element rozwoju wszystkich firm. Nie wszystkich umiejętności można się efektywnie nauczyć od starszych stażem kolegów z firmy. A i nowe technologie oraz rozwiązania, wymagają zdobycia wiedzy od podstaw. Realizowany w Izbie cykl szkoleniowy w ramach Akademii KIKE ma na celu organizację dobrych i niedrogich, ale równocześnie typowych dla ISP szkoleń. Tylko tak możemy bowiem zebrać wymaganą wielkość grup niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Mamy jednak świadomość, iż część firm potrzebuje szkoleń indywidualnych, czasem niszowych. Inne zaś firmy stają przed konkretnymi wyzwaniami w określonym momencie swojej działalności, np. w związku z przekształceniem, zmianą profilu działalności, czy wdrożeniem nowych usług. Pozyskanie nowych kompetencji oznacza jednak często wymierne koszty. Właśnie dlatego proponujemy sięgnąć po środki z KFS.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę, albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca powinien otrzymać informację o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku MŚP – 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Więcej na: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy