fbpx

Kategoria: GRAP

Nowe ceny za usługi połączeń wewnątrzunijnych

Szanowni Państwo,

Urząd Komunikacji Elektronicznej
zamieścił na swojej stronie informację potwierdzającą obowiązek wdrożenia
regulacji cen detalicznych połączeń telefonicznych i SMS od konsumentów do
krajów UE oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (połączenia
wewnątrzunijne).

Regulacja połączeń wewnątrzunijnych

Jednocześnie przypominamy, że
regulacja ta dotyczy także połączeń do regionów oficjalnie należących do
terytorium Francji, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii:

– Zamorskie departamenty Francji – Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska i Réunion;

– Zamorskie gminy Francji – Saint-Martin i Saint Barthelemy;

– Terytorium zależne Wielkiej Brytanii – Gibraltar;

– Autonomiczne regiony Portugalii – Madera i Azory;

– Autonomiczna gmina Hiszpanii – Wyspy Kanaryjskie.

Informacje o cenach połączeń do
tych regionów należy dodać do informacji na Państwa stronach o nowych cenach
połączeń telefonicznych wewnątrz UE.

W razie pytań prosimy o kontakt: tomasz.bukowski@kike.pl

Ceny maksymalne za połączenia z krajami UE i EOG (dotyczy także sieci stacjonarnych)

Przypominamy o nowej regulacji cen za konsumenckie połączenia do krajów UE i EOG. Regulacja dotyczy zarówno sieci stacjonarnych, jak i komórkowych, i zarazem stosuje się ją niezależnie od tego, czy połączenia te zakańczane są w sieciach stacjonarnych, czy komórkowych.

Do 15 kwietnia br. należy poinformować konsumentów o planowanych zmianach cenników. Informacja może zostać opublikowana na stronie internetowej, nie ma konieczności prowadzenia indywidualnej korespondencji z konsumentem.

Od 15 maja 2019 r. opłata (bez VAT) pobierana od konsumentów za połączenia do krajów UE (oraz do krajów EOG) nie może przekraczać 0,8191 zł za minutę oraz 0,2586 zł za wiadomość SMS. Obowiązek ten nie dotyczy pakietów, w przypadku których opłata nie zależy wprost od wolumenu wykorzystanych jednostek (minut, SMS, MB), a także międzynarodowych taryf alternatywnych. Takie międzynarodowe taryfy alternatywne powinny obejmować przynajmniej jedno państwo trzecie.

W razie, gdyby potrzebowali Państwo pomocy we wdrożeniu ww. obowiązków, prosimy o kontakt z Izbą.

Walczymy o przyszłość IPTV

Jako mniejsi operatorzy od lat zmagamy się z problemami w relacjach z nadawcami telewizyjnymi (w zakresie cen i innych uciążliwych warunków umów). Relacje te albo uniemożliwiają świadczenie nam usług telewizyjnych, albo możliwe jest to w niesatysfakcjonującym zakresie. Ostatnio wspólnym wysiłkiem udało się nam skłonić przedstawicieli administracji publicznej wysokiego szczebla (KRRiT, UKE, UOKiK, Parlament) do zajęcia się problemem regulacji tej kwestii. Niezwykle przydatne byłoby przy tym pokazanie skali naszych problemów. Z tego powodu bardzo prosimy o wypełnienie prostej ankiety, która pozwoli nam na zademonstrowanie potencjału MŚP, którzy albo nie świadczą usług telewizyjnych (chociaż by chcieli), albo świadczą usługi telewizyjne (ale nie mogą rozwijać działalności w pożądanym przez siebie zakresie).

Nie podajemy terminu wypełnienia ankiety, ponieważ chcemy uzyskać jak najpełniejsze dane. Prosimy jednak o uzupełnienie jej możliwie szybko, ponieważ pozwoliłoby nam to pokazać potencjał członków KIKE i innych MŚP, świadczących usługi telewizyjne (lub zainteresowanych świadczeniem takich usług).

WYPEŁNIJ ANKIETĘ 

http://bit.ly/ankieta_KIKE_IPTV

Szereg nowych regulacji UKE

Rok 2019 został zapoczątkowany przygotowaniem przez UKE szeregu nowych regulacji:

stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) ponad 40 członków KIKE,

dotyczących dostępu do kabli 6 operatorów kablowych w budynkach wielorodzinnych,

znoszących obowiązki Orange Polska w zakresie usługi BSA (na obszarze 151 gmin) i LLU (na obszarze 51 gmin),

zmieniających zasady świadczenia usług BSA i LLU na pozostałym obszarze kraju.

KIKE aktywnie uczestniczyło w konsultacjach publicznych dotyczących ww. rozstrzygnięć. Poniżej zamieszczamy stanowiska KIKE wysłane do UKE. Prace nad tymi decyzjami jeszcze się nie zakończyły.

20190117 stanowisko KIKE – regulacja FTR Pobierz

20190206 stanowisko KIKE – dostep do kabli w budynkach wielorodzinnych Pobierz

20190208 stanowisko KIKE – usługi LLU Orange Pobierz

20190208 stanowisko KIKE – usługi BSA Orange Pobierz

Zaproszenie na warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. 19 marca 2019 r. Warszawa

Szanowni Państwo,

Urząd
Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w
osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza na warsztaty dla
wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Uczestnicy
warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z możliwościami
finansowania inwestycji szerokopasmowych POPC, zasadami dotyczącymi
przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych
zrealizowanych w ramach POPC oraz wymaganiami technicznymi i
praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostanie
zaprezentowane narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze
dla sieci POPC.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Zapisy na warsztaty będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 13 marca do 18 marca do godz. 12.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny „Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC”

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Małgorzata Porębska, e-mail: malgorzata.porebska@uke.gov.pl

Udział
w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów
przejazdu, ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest
ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.

Szczegółowa agenda warsztatów znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

RAPORT KIKE – Analiza zasad współpracy w przedmiocie dostępu PT do nieruchomości Lasów Państwowych

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej prezentuje raport pt. Analiza zasad współpracy w przedmiocie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości Lasów Państwowych.
Raport jest odpowiedzią na głosy członków Izby, a także pozostałych, niezrzeszonych w KIKE przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące zbadania stanu prawnego i faktycznego w zakresie udostępnienia nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z instalacją i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.
Z uwagi na brak podobnych opracowań i badań, raport jest sposobem na wypełnienie tej luki, a jednocześnie próbą zdefiniowania praktyk i opisania problemów, występujących zarówno na etapie wnioskowania o udostępnienie nieruchomości Lasów Państwowych jak i na etapie realizacji dostępu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Raport podzielony jest na sześć części. Pierwsza i druga zostały poświęcone omówieniu struktury Lasów Państwowych oraz przepisów regulujących udostępnianie nieruchomości leśnych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Trzecia część analizy zawiera opracowanie danych statystycznych, pozyskanych przez KIKE w trybie dostępu do informacji publicznej od RDLP oraz poszczególnych Nadleśnictw. Z kolei opracowanie danych statystycznych, pozyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych zawiera część piąta opracowania. Z punktu widzenia celu sporządzenia raportu, najistotniejsze wydają się dwie ostatnie, merytoryczne części opracowania, tj. rozdziały z wnioskami i rekomendacjami. Zaproponowane tam rozwiązania zidentyfikowanych problemów, mają doprowadzić do zmian w sferze faktycznej jak i prawnej, co ma przełożyć się na usprawnienie współpracy dysponentów nieruchomości leśnych z branżą telekomunikacyjną.
Raport powstał w oparciu o dane uzyskane przez KIKE w trybie dostępu do informacji publicznej od wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw w kraju oraz w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dopiero zestawienie tych dwóch kategorii danych, pozyskanych zarówno od udostępniających jak i korzystających, pozwala na przyjęcie obiektywnych wniosków dotyczących stanu udostępniania nieruchomości leśnych na cele telekomunikacyjne.

Z tych też powodów KIKE oraz autorzy raportu czują się upoważnieni, aby zaprezentować swoje stanowisko oraz wnioski, w tym odnoszące się do możliwych zmian obowiązującego stanu prawnego.
 

Zachęcamy do lektury raportu!

UKE DECYZJE

Szanowni Państwo,
W ostatnich kilku dniach Prezes UKE wydał kilka ważnych decyzji regulacyjnych:
– wydano 7 decyzji o dostępie do kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej należących do operatorów: Orange Polska, Toya, Netia, UPC, Multimedia Polska, Inea oraz Vectra Investment:
UKE – Decyzje dostęp do infrastruktury
Decyzje te zawierają w załącznikach szablony umów (które można uszczegóławiać). Dzięki Waszym uwagom KIKE mogła interweniować w sprawie opłat, co spowodowało że uniknęliśmy poważnych podwyżek. Na uwagę zwracają jeszcze dwie rzeczy: ograniczenia Umów Szczegółowych do Relacji (odcinków kanalizacji) z nie więcej niż 5 odgałęzieniami i nawiązaniami (nie udało się nam namówić Prezesa UKE do wycofania tego ograniczenia) oraz nakaz usuwania z kanalizacji OPL urządzeń aktywnych i kabli telekomunikacyjnych z zasilaniem w prąd zmienny (nie ma takiego wskazania wprost, niemniej tego żądało OPL i Prezes UKE częściowo to zaakceptował). W razie problemów członków KIKE we wskazanych zagadnieniach prosimy o kontakt z Izbą.
 
– zmniejszenie w Ofercie SOR Orange Polska opłaty za usługę WLR z 20,05 zł do 18,82 zł; oznacza to wzrost opłacalności korzystania z tej usługi.
UKE – Decyzje Oferty ramowe zmiana oferty SOR
 
– jednocześnie rozpoczęto deregulację obowiązków Orange Polska na rynku rozpoczynania połączeń i utrzymania łącza abonenckiego. Opłaty za rozpoczynanie połączeń w sieci Orange Polska będą mogły zostać zmienione po 2 latach okresu przejściowego, dotyczy to operatorów korzystających z sieci Orange Polska w ramach selekcji i preselekcji:
UKE – Decyzje SMP

Testy mechanizmu monitorowania jakości internetu

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się publiczne testy systemu monitorującego jakość dostępu do Internetu. Potrwają one do końca października 2018. Na podstawie tego systemu będą później składane reklamacje abonenckie, wiec proszę się temu systemowi wnikliwie przyjrzeć:
Testy mechanizmu monitorowania jakosci internetu

Ankieta dot. Lasów Państwowych

Przypominamy o pracach KIKE i itB Legal zmierzających do identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście efektywnego wykorzystania nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z umieszczaniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.
W związku z tym, zwracamy się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 15 września 2018 r.

Zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy uzyskanych odpowiedzi i przygotowania raportu. Nazwa przedsiębiorstwa nie będzie publikowana w raporcie.

Zachęcamy do rzetelnego wypełnienia ankiety, dzięki czemu prace Izby nad usprawnieniem współpracy z Lasami Państwowymi będą jeszcze skuteczniejsze, co przełoży się na bezpośrednią korzyść dla Państwa.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Ankieta dot. Lasów Państwowych

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wraz z itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska prowadzi prace zmierzające do identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście efektywnego wykorzystania nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z umieszczaniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.
W związku z tym, zwracamy się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 15 września 2018 r.

Zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy uzyskanych odpowiedzi i przygotowania raportu. Nazwa przedsiębiorstwa nie będzie publikowana w raporcie.

Zachęcamy do rzetelnego wypełnienia ankiety, dzięki czemu prace Izby nad usprawnieniem współpracy z Lasami Państwowymi będą jeszcze skuteczniejsze, co przełoży się na bezpośrednią korzyść dla Państwa.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Komunikat UKE – Nowe zasady nakładania kar

W związku z opublikowaniem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z dnia 22 marca 2018 r., w dniu 7 czerwca 2018 r. UKE wydało komunikat dotyczący stosowania części nowych przepisów. Nakładanie kary pieniężnej za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych do Prezesa UKE oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies, nie będzie już obligatoryjne a jedynie fakultatywnie, w zależności od wagi naruszenia. W komunikacie UKE wskazało, że dzięki temu Prezes UKE nie będzie zatem zobligowany do nakładania kar w sytuacji błahych naruszeń, często dotyczących małych przedsiębiorców i niebędących wynikiem złej woli lecz np. trudności organizacyjnych. Dotyczy to również drobnych i mało szkodliwych nieprawidłowości, jak jednodniowego opóźnienia w przekazaniu sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

Całość komunikatu UKE w sprawie nowych zasad nakładania kar znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.uke.gov.pl/akt/zmiana-w-sposobie-nakladania-kar,80.html

Informacja o rozporządzeniu z art. 176a Pt

   W związku z pojawiającymi się zapytaniami, KIKE przypomina operatorom, że od 28 grudnia 2017 r. zostało zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, na podstawie art. 176a Prawa telekomunikacyjnego. Podstawowa zmiana polega na tym, że obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega dodatkowo przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych. Kwota 4 milionów złotych odnosi się wyłącznie do prowadzonej działalności telekomunikacyjnej a nie całości przychodu. Dodatkowo wprowadzono zasadę, że operatorzy tworzący grupę kapitałową mogą sporządzać wspólny plan ogólny lub wspólne plany rejonowe, dla wszystkich przedsiębiorców wchodzących w skład tej grupy. Zwracamy uwagę również na nowe zapisy par. 10 w zakresie przekazywania planów.

Treść jednolita rozporządzenia znajduje się w załączniku .
 

Aktualizacja umów abonenckich

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej RODO, itB legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych sp. p. przygotowała dla Państwa:
1) modyfikację wzorów modelowych: umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnychoraz załącznika do umowy w postaci oświadczeń i wniosków abonentów;2) nowy załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – Informacjedotyczące przetwarzania danych osobowych.
Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922. Z uwagina skomplikowaną i obszerną materię nowej regulacji w zakresie treści i interpretacji nowychprzepisów odsyłamy Państwa do Opracowania dot. wdrożenia RODO w przedsiębiorstwietelekomunikacyjnym, przygotowanego przez itB Legal Bazański, Grabiec Kancelarię RadcówPrawnych sp. p. z inicjatywy Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenia e-Południe oraz Inet-Group, a udostępnianego przez KIKE.
Aby otrzymać uaktualnione wzorce proszę o kontakt z biurem Izby: biuro@kike.pl.

Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE  Opracowanie dot. Wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym.
Dokument został przygotowany przez itB Legal Bazański Grabiec Kancelarię Radców Prawnych z inicjatywy Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenia e-Południe  oraz Inet-Group.  Opracowanie zostało przygotowane  według  stanu prawnego na dzień 15 lutego 2018 roku i jest udostępniane przez KIKE jej członkom.
Aby otrzymać opracowanie należy:
1. Być członkiem KIKE. 2. Zgłosić prośbę o przesłanie oświadczenia Warunki Korzystania z opracowania pt. „Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym” do biura KIKE na adres biuro@kike.pl.3. Wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać na adres biuro@kike.pl .
 
 
Biuro prześle opracowanie w PDF.
Członkowie KIKE mogą korzystać ze wzorców bezpłatnie! 
Przedstawione w Opracowaniu dokumenty stanowią jedynie wzory, które mogą być wykorzystane w całości lub części po odpowiednim dostosowaniu, najlepiej w uzgodnieniu z ABI, a od 25.05.2018 z Inspektorem Ochrony Danych. 
itB Legal ani KIKE/iNET/E-Południe nie ponoszą odpowiedzialności za wdrożenie Opracowania lub jego części (lub jego brak) i wykonywanie przez ISP.
Opracowań nie wolno wykorzystywać podmiotom trzecim, które nie przesłały do KIKE w/w oświadczenia. Jeśli chcesz skorzystać z opracowania i jesteś członkiem KIKE – wykonaj w/w proste 3 kroki. Jeśli chcesz skorzystać legalnie ze wzorców lub po prostu doceniasz naszą pracę, a nie jesteś członkiem KIKE – przystąp do Izby – serdecznie zapraszamy!

KONSULTACJE KIKE

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Członków KIKE oraz firmy zainteresowane członkostwem w naszej Izbie, na spotkania z p. Karolem Skupniem – Prezesem KIKE, które odbędą się na początku marca br. Główne tematy rozmów to:
1. Dostęp do słupów niskiego napięcia – stan prac nad regulacją oraz omówienie udziału KIKE w pracach nad ułatwieniem dostępu.
2. Dostęp do informacji o działaniach GRAP oraz dyskusja o zaangażowaniu operatorów w działalność GRAP.
3. Pożyczki szerokopasmowe oraz inne planowane instrumenty finansowe.
4. Możliwości udziału Izby w rozwiązywaniu problemów prawnych operatorów – dyskusja.
5. Bariery rozwoju małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – dyskusja.
6. Nowe projekty Izby – potrzeby operatorów a kierunki rozwoju Izby – dyskusja.
7. Tematyka XXII KONFERENCJI KIKE – propozycje uczestników spotkań.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 23 lutego 2018 na adres: biuro@kike.pl.
W zależności od zapotrzebowania będziemy organizować spotkania w: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie.
Konsultacje przewidujemy w dniach: 5–16 marca 2018.
 
Na spotkaniach będzie również przedstawiciel firmy KLONEX, który omówi najbardziej interesujący Państwa temat z poniższej ankiety:https://goo.gl/forms/0LVn0btBC546JY502Zapraszamy serdecznie, bo Razem Możemy Więcej.

Stanowisko CPPC dot. możliwości finansowania z pożyczek szerokopasmowych wkładu własnego

Alior Bank poinformował iż bazuje w zakresie możliwości finansowania na wytycznych CPPC jakie otrzymał za pośrednictwem BGK.
Stanowisko CPPC dot. możliwości łączenia finasowania z pożyczki szerokopasmowej z finansowaniem z dotacji w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego jest następujące:W przypadku finansowania z pożyczki szerokopasmowej kosztów niekwalifikowanych nie ma problemu. Rozporządzenie ogólne dopuszcza łączenie dotacji z instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone progi pomocy publicznej i prowadzona będzie odrębna ewidencja (art. 37 ust. 7 rozporządzenia ogólnego). 
Co do możliwości sfinansowania z pożyczki wkładu własnego, nie ma takiej możliwości. Stanowiłoby to podwójne finansowanie.
Zgodnie z wytycznymi do kwalifikowalności podwójne finansowanie oznacza między innymi: “całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.”
 Stanowisko to potwierdzone jest również w wytycznych KE “Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with other forms of support” stwierdza się, że: “the own contribution by the final recipient cannot be declared as eligible expenditure under the financial instrument operation” (str. 7).

KIKE na warsztatach MC – pożyczki na inwestycje szerokopasmowe

W dniu 22 września przedstawiciele KIKE (Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz) wzięli udział w warsztatach szkoleniowych z finansowania inwestycji na rynku szerokopasmowym. Warsztaty organizowane były przez Ministerstwo Cyfryzacji, a grupą docelową byli przedstawiciele sektora finansowego z banków komercyjnych, zainteresowanych udziałem w kolejnych przetargach BGK na wybór pośredników finansowych PO PC.
Przedmiotem spotkania było przybliżenie bankowcom zasad działania rynku dostępowego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw, w celu zachęcenia ich do zwiększonego kredytowania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową. Problem braku dostępu jest jak wiadomo jedną z głównych bolączek naszego sektora, dlatego też reprezentanci KIKE wzięli udział w spotkaniu w charakterze ekspertów, na bieżąco odpowiadających na liczne pytania zgromadzonych menedżerów największych polskich banków.
W toku spotkania, prowadzonego przez ekspertów Audytela, zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia i potencjał ISP; wywiązała się też ożywiona dyskusja dotycząca zwłaszcza kwestii rentowności projektów, zabezpieczenia udzielanych pożyczek oraz relacji pomiędzy inwestycjami własnymi przedsiębiorstw a projektami unijnymi (POIG, POPC).
Istotne znaczenie ma fakt, iż spotkanie odbyło się w momencie uruchomienia przez Alior Bank pierwszych pożyczek szerokopasmowych, a także planowanego na X-XI 2017 drugiego przetargu BGK na pośredników finansowych.

Ankieta MC – bariery i luki prawne w cyfryzacji państwa (nowy link do ankiety!)

AKTUALIZACJA!  
W związku z pracami nad nową stroną Ministerstwa Cyfryzacji, link do ankiety tymczasowo był niedostepny.  Ankieta została już jednak umieszczona na stronie ponownie, pod nowym linkiem:https://www.gov.pl/cyfryzacja/wypelnij-ankiete-ocena-barier-i-luk-prawnych-w-kontekscie-efektywnej-realizacji-procesu-cyfryzacji-panstwa
W związku z powyższymi zawirowaniami wydłużono termin odpowiedzi na ankietę do 11 października.
***Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace zmierzające do identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji procesu cyfryzacji państwa. Zwróciło się ono do izb gospodarczych z prośbą o wypełnienie ankiety w tej sprawie w terminie do 30 września br.  Zachęcamy Państwa do wypełnienia tej ankiety.
Link do ankiety:https://mc.gov.pl/ankiety/index.php/293453?newtest=Y&lang=pl

Już 20 września startują od dawna oczekiwane przez rynek pożyczki szerokopasmowe, finansowane z PO Polska Cyfrowa!

 
Jak wiadomo, z uwagi na faktyczny brak dostępu do kredytów komercyjnych na większe projekty inwestycyjne, środowisko MŚP przez długi czas postulowało dopasowanie narzędzi finansowych sektora bankowego do specyfiki branży ISP. W wyniku intensywnych prac, prowadzonych w ubiegłym roku, KIKE wspólnie ze stroną publiczną i Związkiem Banków Polskich udało się wypracować odpowiednie instrumenty, wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom. Po trwającym kilka miesięcy procesie wyboru przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośredników finansowych, w sierpniu b. r. Alior Bank, jako pierwszy z nich podpisał umowę na realizację projektu polegającego na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek na łączną pulę nawet 100 mln zł.

W związku z planowanym na 20 września uruchomieniem przez Alior Bank pożyczek szerokopasmowych finansowanych z PO Polska Cyfrowa, w dniu wczorajszym w warszawskim Klubie Bankowca doszło do spotkania przedstawicieli KIKE z partnerami z sektora finansowego i publicznego. Głównymi prelegentami byli reprezentanci Alior Banku, którzy szczegółowo przedstawili uruchamiane właśnie instrumenty finansowe, skierowane do sektora MŚP. Dodatkowe informacje uzyskaliśmy także ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gospodarzem i animatorem spotkania był Związek Banków Polskich.
Jesteśmy przekonani, że startujące właśnie pożyczki spotkają się z ogromnym odzewem ze strony rynku, zwłaszcza z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie i ułatwione zasady ustanawiania zabezpieczeń. Zapraszamy od jutra do zapoznawania się ze szczegółową ofertą Alior Banku, zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Prosimy też o wyrozumiałość, zwłaszcza na początku procedury, ponieważ stworzone instrumenty finansowe to nowość dla wszystkich zaangażowanych stron.

Ze strony Izby w spotkaniu 18 września 2017 r. udział wzięli: Prezes Karol Skupień, Wiceprezes Konrad Baranowski, Sebiastian Kachel i Piotr Wiąckiewicz.

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami