3 lutego odbyło się zwołane w trybie pilnym w MAC posiedzenie Komitetu Sterującego Memorandum poświęcone dyskusji nt. koncepcji objęcia 2% podatkiem od nieruchomości kabli umieszczanych w kanalizacji kablowej.

Izby (KIKE, KIGEiT oraz PIKE) przedstawiły jednomyślnie argumentację prawną oraz ekonomiczną w kilku prezentacjach przeciwko tej koncepcji wykazując m.in. iż kabel w kanalizacji nie jest w świetle przepisów prawa budowlanego odrębną budowlą, zaś sama kanalizacja kablowa już jest opodatkowana (projekt powodowałby więc również podwójne opodatkowanie metra bieżącego infrastruktury telekomunikacyjnej).

KIKE wskazała także na relację przychodów z przykładowych sieci NGN (budowanych np. w ramach POIG 8.4 oraz RPO) wobec dyskutowanej kwoty podatku, który konsumowałby średnio do 30% rocznych przychodów z usług prowadząc de facto do upadku projektów i podwyższenia kosztów dostępu do Internetu dla odbiorców usług o odpowiadającą podatkowi “opłatę przesyłową” umieszczaną jako odrębna pozycja na FV.

Problem podatku dzieli również samorządy. Część z nich poszukuje dodatkowych wpływów do swoich budżetów. Jednak przeciwne są nie tylko JST inwestujące we własne sieci (np. wojewódzkie), ale i gminy poszukujące inwestorów telekomunikacyjnych szczególnie na terenach wiejskich, gdzie brak jest odpowiedniej infrastruktury. Dodatkowy podatek zniechęciłby bowiem do realizacji inwestycji i podniósł koszty tak potrzebnych na ich terenie usług.

Dyskusja jest niezwykle ważna również w kontekście planowania inwestycji w ramach POPC w latach 2014-2020 oraz zapewnienia realizacji i trwałości projektów już rozpoczętych w poprzedniej perspektywie finansowej. Nie bez znaczenia może być również zainteresowanie Komisji Europejskiej problemem pośredniego finansowania przez UE ze środków na budowę sieci NGN w Polsce dodatkowych wpływów samorządowych.

Problem nie jest obcy MAC, stąd w ramach prac legislacyjnych resort poinformował po posiedzeniu KRMC (cytujemy za rpkomp.pl), iż jego “intencją jest pozostawienie wyłączenia, w myśl którego kabel umieszczony w kanalizacji nie podlega opodatkowaniu”. Stanowisko Ministerstwa jest więc tożsame z opinia izb telekomunikacyjnych i dużej części samorządów.