fbpx

Kategoria: Prawo telekomunikacyjne

Warsztaty dot. zmian w zakresie rocznej sprawozdawczości PT

Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje serię warsztatów w związku ze zmianami w zakresie rocznej sprawozdawczości. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy odpowiadają za coroczny obowiązek sprawozdawczy w swojej firmie.

Warsztaty odbędą się w trzech terminach:
15 stycznia, 19 lutego  oraz 7 marca 2019 r. w godzinach 11.00-13.00
w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, sala 00.01).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie UKE
https://www.uke.gov.pl/akt/warsztaty-dot-zmian-w-zakresie-rocznej-sprawozdawczosci-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych,161.html

Informacja dla członków KIKE o zmianach w rozporządzeniu na temat uprawnień abonenckich (przenośność numerów, zmiana numeru i zmiana dostawcy usług).

W dniu 29 listopada 2018 r. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.
Przedmiotowa nowelizacja wprowadza ważne zmiany w przepisach dotyczących realizacji uprawnień abonenckich w zakresie zmiany przydzielonego numeru, przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji, przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług oraz wyboru dostawcy usług telefonicznych.
Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentem opisującym zmiany.

NOWE WZORCE UMÓW ŚWIADCZENIE UMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Przypomiamy o dostępnych nowych wzorcach umów i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Wzorce zostały przygotowane według stanu prawnego na dzień 12.12.2018 r. i uwzględniają zmiany wynikające z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
Aby otrzymać wzorce należy:

1. BYĆ CZŁONKIEM KIKE.
2. Mieć uregulowane wszystkie noty składkowe.
3. Pobrać, wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać na biuro@kike.pl skan dokumentu:  Warunki korzystania z modelowych wzorców umownych

Nowe zasady zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa lub integralności sieci oraz usług telekomunikacyjnych

W związku z wejściem w dniu 27 września 2018 r. rozporządzeń Ministra Cyfryzacji:

– z dnia 20 września 2018 r. w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług (dalej rozporządzenie w sprawie kryteriów);
Dziennik ustaw
– z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług (rozporządzenie w sprawie formularza);
Dziennik ustaw
przedstawiamy Państwu ich podstawowy zakres, w jakim dotyczą one członków KIKE.
Oba rozporządzenia związane są z wejściem w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
I. Rozporządzenie w sprawie kryteriów konkretyzuje, jakie naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci oraz usług telekomunikacyjnych uważane są za mające istotny wpływ na funkcjonowanie sieci i usług. Zgodnie z rekomendacją i wytycznymi ENISA wskazano dwa rodzaje naruszeń:
1) dotyczyło ono co najmniej 10 000 użytkowników danej usługi telekomunikacyjnej i naruszenie skutkuje niedostępnością lub ograniczeniem dostępności sieci lub usług telekomunikacyjnych:
a) od 1 do 2 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 15% użytkowników danej usługi,
b) powyżej 2 do 4 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 10% użytkowników danej usługi,
c) powyżej 4 do 6 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 5% użytkowników danej usługi,
d) powyżej 6 do 8 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 2% użytkowników danej usługi,
e) powyżej 8 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 1% użytkowników danej usługi;
lub
2) naruszenie skutkuje niedostępnością numerów alarmowych i liczba użytkowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego pozbawionych możliwości wykonywania połączeń z numerami alarmowymi przekroczyła:
a) 10 000 przez co najmniej 15 minut lub
b) 100 000 bez względu na długość niedostępności.
Zgodnie z nowymi przepisami Pt tego typu naruszenia należy niezwłocznie zgłaszać Prezesowi UKE wraz z informacjami o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych oraz podjętych przez przedsiębiorcę działaniach wskazanych w art. 175 i art. 175c Pt.
 
II. Z kolei w rozporządzeniu w sprawie formularza dokonano poszerzenia danych, jakie należy wskazywać w zgłaszaniu naruszenia mającego istotny wpływ na funkcjonowanie usług i sieci.
Poniżej wskazujemy zmiany, jakie zaszły w formularzu:
1. W zakresie zgłoszenia usługi, na którą miało wpływ naruszenie usunięto pocztę elektroniczną, zamiast tego dodano MMS oraz rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiowych lub telewizyjnych (drogą satelitarną, w sieciach kablowych lub naziemnie);
2. W formularzu dodano szczegółowe wskazanie elementów infrastruktury, na które naruszenie wywarło wpływ (np. stacje bazowe, serwery DNS, systemy zasilania i inne);
3. Dość dużym zmianom uległ zakres informacji o przyczynie naruszenia:
• Dotychczasowa rubryka „Przyczyny naruszenia” zmieniła nazwę na „Kategoria naruszenia” ale jej katalog pozostał niezmieniony (klęska żywiołowa, błąd ludzki itd.);
• wskazano nowe szczegółowe „Przyczyny naruszenia” m.in. takie jak przecięcie czy kradzież kabli, kwestie pogodowe, atak fizyczny lub cyberatak, oraz szczegółowe problemy związane z eksploatacją sieci jak np. źle wprowadzone modyfikacje, przeciążenie, awaria czy wada procedury.
4. Uszczegółowieniu uległ również opis naruszenia poprzez dodanie:
• informacji o urządzeniach, systemach, aplikacjach etc., które spowodowały naruszenie,
• informacji o wypełnieniu wymaganych warunków pracy urządzeń, systemów, aplikacji etc, które spowodowały naruszenie.
 

Stanowisko konsultacyjne KIKE do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

W dniu wczorajszym przesłane zostało do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko konsultacyjne Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw [projekt z dnia 13 czerwca 2017 r.] Treść stanowiska publikujemy poniżej. 
20170801_stanowisko_KIKE_nowelizacja_PT.pdf

Automatyczne przedłużanie się umów – ponad 28 mln zł kary od UOKiK dla Orange

Niniejszy materiał dedykuję głównie tym z Państwa, którzy sceptycznie podchodzili do mojej argumentacji o niedopuszczalności przedłużania się umów z konsumentami na kolejny, zdefiniowany w umowie okres (np. 24  miesiące) w sytuacji, gdy owo przedłużenie następuje z “automatu”, tzn. bez świadomej (a przynajmniej nie do końca świadomej) decyzji abonenta.
W czym rzecz?
Abstrahując od obowiązującej od niedawna regulacji PT (Prawo telekomunikacyjne), zgodnie z którą umowa zawierana pierwszy raz z danym konsumentem nie może trwać dłużej niż 24 m-ce, to w zakresie czasookresu trwania umów  o świadczenie usług telekomunikacyjnych w większości przypadków stosuje się konstrukcję polegającą na tym, że zawarta z konsumentem umowa na czas określony (najczęściej 12, 24, ewentualnie 36 m-cy) z automatu przedłuża się po upływie tego okresu w umowę na czas nieokreślony, o ile abonent w zdefiniowanym w umowie okresie nie oświadczy, że przedłużać umowy nie zamierza. Trafiały do  nas jednak  zapytania, czy można zastosować konstrukcję przedłużenia się umowy, ale nie na czas nieokreślony, ale na kolejny taki sam (lub podobny) okres. Przyznam, że zdziwienie było spore, kiedy “zapatrzony” w rozwiązania stosowane przez Orange (poprzednio TP S.A.) dowiadywał się, że naszym zdaniem praktyka taka byłaby niedozwolona, co zresztą osadzone było w spotykanych tu i ówdzie stanowiskach UOKiK-u.   
A dlaczego niedozwolona?
Odpowiem na to innym pytaniem. A kto z Państwa będzie pamiętał za 22 czy 34 miesiące o tym, że odłożona do szuflady umowa z dostawcą usług za chwilkę przedłuży się na kolejne 24 czy 36 m-cy? Kto pamięta o tym i wpisuje do kalendarza 2 lata “w przód”, że ma zadzwonić/napisać do swojego dostawcy, że nie chce przedłużać umowy? Dlaczego moja bierność (czasami rozumiana w ten spośób, że “zagapiłem się” o jeden – dosłownie – dzień) ma oznaczać, że zdany jestem na łaski tego samego dostawcy przez kolejny okres tym bardziej, że jego oferta sprzed 36 m-cy (a zapewne na taką samą przedłuży się umowa) niekoniecznie jest korzystana dziś. 
Decyzja UOKiK (nieostateczna) – kara dla Orange
Wyżej opisaną praktykę stosowało Orange, a jak czytamy w dzisiejszym komunikacie UOKiK-u, efektem jest nałożenie na spółkę kary w wysokości ponad 28 mln zł.  Z treścią całej (poza wyłączonymi fragmentami, zawierającymi tajemnicę przedsiębiorstwa) decyzji można zapoznać się w dolnej części materiału prasowego UOKiK.
Czy zawsze jest to niedozwolona praktyka?
Otóż nie. Istotą problemu jest to, że to klient musi podjąć świadomą decyzję, że chce, aby umowa się przedłużyła na ten sam okres. I ta świadoma decyzja nie może być podejmowana już na początku, przy zawieraniu pierwotnej umowy ale pod koniec okresu, na który umowa była zawarta. Inaczej mówiąc, klient pod koniec okresu “lojalnościowego” musi ze świadomością wszelkich konsekwencji zdecydować się, że umowa zostaje przedłużona. Taki skutek można osiągnąć np. poprzez wprowadzenie mechanizmu polegającego na telefonicznym informowaniu klienta o zbliżającymm się końcu okresu umowy i uzyskaniu od niego, oprócz zapewniania telefonicznego, najlepiej pisemnego lub przynajmniej e-mailowego potwierdzenia aprobaty przedłużenia się umowy.  
Łukasz Bazański
Autor jest radcą prawnym, prowadzącym spółkę i kancelarię radcy prawnego itB Legal, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.

Obowiązki sprawozdawcze ISP

Pierwsze miesiące każdego roku są szczególnie pracowite dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze względu na określone w przepisach prawa różne obowiązki o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym względem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warto zatem przypomnieć o nich raz jeszcze, w szczególności, że w przypadku niektórych z tych obowiązków doszło do istotnych zmian w porównaniu do zeszłego roku.
Retencja
 Z uwagi na nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne, która weszła w życie 7 lutego 2016 r. za sprawą ustawy z 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, uchylono obowiązek określony niegdyś w art. 180g ustawy Prawo telekomunikacyjne, a odnoszący się do składania Prezesowi UKE przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji dotyczących przypadków udostępniania tzw. danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Obowiązku należało dokonywać corocznie do 31 stycznia, wypełniając stosowny formularz według określonego wzoru. Obowiązek dotyczył danych udostępnianych według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.Dowiedz się więcej
 
Sprawozdanie z działalności telekomunikacyjnej
W dalszym ciągu na niezmienionych zasadach pozostał natomiast obowiązek przedłożenia Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Obowiązek wykonać należy do 31 marca każdego roku a jego podstawą prawną jest art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
Raportowanie SIIS
Kolejny obowiązek ustanowiony jest na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i związany jest z przekazywaniem informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych, zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Krótko rzecz ujmując, chodzi tutaj o obowiązek związany z tzw. inwentaryzacją prowadzoną przez Prezesa UKE dla terytorium RP, a mającą przedstawiać pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Obowiązek wykonać należy do 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
 
Aktualizacja planów działań
Dla porządku wskazać należy na obowiązek aktualizacji planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy są zobowiązani do jego posiadania. Posiadanie planu raz zatwierdzonego nie powoduje, że uzyskuje on walor trwałej aktualności. Przepisy rozporządzenia dot. sporządzania planu działań przewidują dwa przypadki jego aktualizacji, które powodują w zasadzie obowiązek ciągłej aktualizacji planu działań. 
Plan podlega bowiem okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a dodatkowo, plan działań podlega bieżącej aktualizacji w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość. Chodzi tutaj w szczególności o zmiany w infrastrukturze telekomunikacyjnej, zakresie wykonywanej działalności, czy danych identyfikujących przedsiębiorcę. Dlatego nawet jeśli w naszej strukturze nie wystąpiły zmiany zobowiązujące do bieżącej aktualizacji planu, plan będzie musiał być zaktualizowany zawsze z uwagi na upływ kolejnych 3 lat od jego przygotowania, bądź poprzedniej aktualizacji. Być może rok 2017 to właśnie ten rok, gdzie będzie trzeba plan zaktualizować.
 
Aktualizacja danych – zapewnienie dostępu dla podmiotów uprawnionych
Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na możliwe zmiany zachodzące w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy i okoliczność, iż osoby wskazane Prezesowi UKE na podstawie art. 179 ust. 8 pkt 1) jako uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach związanych z zapewnieniem warunków dostępu i utrwalania treści i danych na rzecz tzw. uprawnionych podmiotów, sądu i prokuratora, nie posiadają już takiego upoważnienia bo np. nie są już zatrudnione u przedsiębiorcy. Jeśli doszło do takich zmian należy niezwłocznie zgłosić je Prezesowi UKE, a jeśli takie osoby czy jednostki organizacyjne do tej pory nie zostały w ogóle zgłoszone Prezesowi UKE przez przedsiębiorcę, to formalności tej należy dopełnić jak najszybciej.  
Łukasz Bazański
Autor jest radcą prawnym, prowadzącym spółkę i kancelarię radcy prawnego itB Legal, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.
 

Aktualizacja regulaminów świadczenia usług

23 września 2016 r. uchwalono ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823; dalej Ustawa). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. (dwa miesiące od dnia publikacji, która miała miejsce 9 listopada) i stosuje się ją do wszystkich abonentów będących konsumentami, stąd konieczne jest wprowadzenie zmian również do obowiązujących umów. 
W dniu dzisiejszym dzięki autorom naszych wzorców, kancelarii itB Legal, udostępniamy członkom Izby zaktualizowany tekst regulaminu świadczenia usług wraz z omówieniem zmian wprowadzonych w/w ustawą. W omówieniu przeczytacie także o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
Ostatnio wiele mówi się też o wytycznych BEREC i ich wpływie na wzorce umów. Tak, na w/w podstawie opracowane zostały również wytyczne BEREC oraz dyskutowany aktualnie projekt stanowiska Prezesa UKE w tym zakresie. Prawdopodobnym jest, że po publikacji stanowiska Prezesa UKE konieczne będzie wprowadzenie dalszych modyfikacji bądź uzupełnienia postanowień dotyczących jakości usług. Będziemy o tym informować i przygotujemy stosowne aktualizacje dla członków Izby.
Zasady dostępu do wzorców dostępne są jak zawsze na stronie Izby pod adresem: http://www.kike.pl/strona/swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych. Jeśli już wysyłaliście oświadczenie, wystarczy że napiszecie do biura Izby z prośbą o przesłanie aktualizacji. Jeśli dotąd nie korzystaliście z wzorców (np. jesteście od niedawna w KIKE), zerknijcie na procedurę opisaną pod w/w linkiem.

Wezwania z UKE – WCAG 2.0. a obowiązki wobec osób niepełnosprawnych

Od 21 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 79c ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej Pt), który stanowi, że Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważny dostępowi do usług telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Na podstawie art. 79c ust. 3 Pt zostało wydane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 464, dalej Rozporządzenie). Przepisy Rozporządzenia nakładają na dostawców usług telefonicznych szereg obowiązków związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym dostępności do usług. 
O wejściu w życie przepisów i nowych wymogach pisaliśmy już szeroko na blogu okablowani.pl. Zachęcam do odświeżenia zagadnienia.
Otrzymywane ostatnio przez ISP wezwania od Prezesa UKE wynikają z faktu, że w dniu 10 kwietnia 2016 r. zaczął obowiązywać przepis § 7 Rozporządzenia. Zgodnie z jego brzmieniem  Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych dostosowuje swoją stronę internetową i udostępniane za jej pośrednictwem informacje do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Załącznik do Rozporządzenia wskazuje wyłącznie rodzaj wymagań, które ISP muszą wypełniać, nie określając na czym one mają polegać, zatem konieczne jest sięgnięcie bezpośrednio do dokumentów opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C) w ramach Web Accessibility Initiative (WAI), tj. dokumentów określających standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
Wymogi WCAG 2.0 dotyczą przede wszystkim postrzegalności, zrozumiałości, rzetelności i funkcjonalności informacji umieszczonych na stronach internetowych.  Standard ma na celu zapewnienie dostępności do strony internetowej dla jak najszerszego grona odbiorców. W zależności od poziomu dotyczą również udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym napisy do materiałów video czy audiodeskrypcja tekstu umieszczonego na stronie internetowej. Są to zalecenia kierowane bezpośrednio do osób zajmujących się projektowaniem oraz zarządzaniem stronami internetowymi. Poniżej linki do zaleceń WCAG 2.0, załączników oraz kilka materiałów dotyczących omawianych zaleceń (mogą okazać się przydatne). 
WCAG:
http://fdc.org.pl/wcag2/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
MATERIAŁY:
https://www.uke.gov.pl/przedsiebiorcy-telekomunikacyjni-musza-zapewnic-udogodnienia-osobom-niepelnosprawnym-19527
https://mc.gov.pl/projekty/baza-wiedzy-o-dostepnosci/opis-projektu
http://okablowani.pl/obowiazki-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-wobec-osob-niepelnosprawnych/
Ze wskazanymi wymaganiami powinny zapoznać się przede wszystkim osoby zajmujące się stronami internetowymi  i na tej podstawie wprowadzić odpowiednie zmiany. W chwili obecnej Prezes UKE sprawdza, czy przedsiębiorcy wypełniają obowiązki określone w przepisie § 7 Rozporządzenia. Należy pamiętać, że brak udzielenia informacji Prezesowi UKE teoretycznie może wiązać się z nałożeniem kary pieniężnej (art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt), dlatego zasadnym byłoby poinformować Prezesa UKE o podjętych działaniach i ewentualnych przyczynach braku wdrożenia standardów WCAG 2.0.  Dokumenty WCAG i załączniki są obszerne, co w pewnym sensie uzasadnia ewentualne problemy z wdrożeniem nowych wymogów.
Analizując treść przepisów art. 79c PT i Rozporządzenia można dojść do wniosku, że nałożone na ISP wymagania są wyłącznie ich dobrą wolą, uzależnioną w istocie od „możliwości technicznych”  wdrożenia określonych rozwiązań.  Taki wniosek płynąłby z analizy przepisu art. 79c ust. 3 PT przewidującego, że Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważny dostępowi do usług telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Z kolei wydane na podstawie art. 79c ust. 3 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych – jako akt prawny rangi niższej  – tylko konkretyzuje moim zdaniem postanowienia ust. 1 tego przepisu.  Tym samym, skoro ustawa (PT) nakazuje wdrożenie wymogów w miarę możliwości technicznych, to   wykluczone byłoby dokonywanie wykładni rozszerzającej odnośnie do Rozporządzenia wydanego na podstawie takiej delegacji i przyjęcie, ze obowiązek ten nakłada Rozporządzenie. Z  tego względu, podobnie jak z okoliczności, że hierarchicznie jest to akt rangi niższej, wdrożenie przepisów Rozporządzenia w zakresie WCAG  2.0. powinno być uzależnione od technicznych możliwości konkretnego operatora.
Łukasz Bazański
 
Autor jest radcą prawnym, prowadzącym spółkę i kancelarię radcy prawnego itB Legal, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego. Współprowadzi blog o prawie w telekomunikacji okablowani.pl.
 
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.
 

„Składka” audiowizualna – replika KIKE

Replika KIKE na pismo Sekretarza Stanu Krzysztofa Czabańskiego
Kilka dni temu KIKE oraz wg naszych informacji część organizacji branżowych otrzymało pismo Sekretarza Stanu MKiDN p. Krzysztofa Czabańskiego o następującej treści:
20160511 – pismo Sekr Stanu MKiDN Krzysztofa Czabańskiego w odpowiedzi na pismo KIKE ws. składki audiowizualnej // plik będzie dostępny niebawem, trwa aktualizacja strony
Stanowisko to stało się przedmiotem dyskusji również w mediach, m.in.:
http://www.telko.in/minister-czabanski-chce-pelnej-skladki-audiowizualnej // plik będzie dostępny niebawem, trwa aktualizacja strony
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej publikuje niniejszym replikę do wypowiedzi p. Czabańskiego, którą publikujemy niżej:
20160518_replika_KIKE_projekt_ustawy_o_składce_audiowizualnej // plik będzie dostępny niebawem, trwa aktualizacja strony
KIKE rozważa podjęcie dalszych, szerokich działań informacyjnych wobec opinii publicznej (a w szczególności Internautów) mających nagłośnić konsekwencje stanowiska MKiDN na koszty dostępu do Internetu i pozostałych usług telekomunikacyjnych, zatrzymanie części inwestycji na obszarach wykluczonych oraz możliwą likwidację części węzłów zlokalizowanych na obszarach o małej liczbie abonentów.
Niezależnie od sprzeciwu środowiska wobec wprowadzania kolejnego podatku, nasze szczególne oburzenie budzi stwierdzenie p. Czabańskiego, iż „bardziej aktywni łożyć (powinni ) na media narodowe więcej”, co narusza zasadę równości oraz de facto stanowić ma karę dla wąskiej grupy przedsiębiorców za prowadzenie przez nich działalności,m.in. dzięki której możliwy jest odbiór przez Obywateli mediów, również tych publicznych, pozostające w kręgu troski MKiDN. Podejście to ma jak rozumiemy również uzasadniać pobieranie opłat również od węzła sieci WiFi na wsi, czy skrzynki ze switchem w bloku, które to elementy rozgałęzienia sieci w żadnym przypadku nie są i być nie mogą punktem eksploatacji odbiorników RTV. Panu Czabańskiemu należy zadać pytanie, czy takim samym podatkiem obłożyć chce oświetlenie wiejskich kapliczek, przystanków autobusowych i bankomatów? I czym różni się z punktu widzenia możliwości eksploatacji urządzeń RTV piwnica od szafki ze switchem gdy oba te punktu poboru nie służą ani realizacji celów mieszkaniowych, ani nie są miejscem pracy ludzi, którzy mogliby korzystać z urządzeń RTV?
 

SIIS: Korekta plików CSV

Otrzymaliśmy dziś informację z UKE o korekcie w plikach CSV wprowadzonej po przekazanych w piątek przez KIKE uwagach. Poniżej treść komunikatu:
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w wyeksportowanych danych z zeszłorocznej inwentaryzacji stwierdzone zostały następujące usterki:
• w danych podmiotu zabrakło: województwa, adresów e-mail i WWW PT;
• w formularzu zakończeń sieci zamiast ‘BRAK ULICY’ i kodu 99999 (dla tych miejscowości, w których nie występują ulice) wstawione zostały puste pola.

Błędy te zostały w Państwa danych poprawione – zachęcamy do ponownego pobrania pliku CSV za 2012 r. i jednocześnie bardzo przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności. Zapraszamy także do pobrania nowej wersji Generatora ze strony https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help/

Z poważaniem,
Zespół SIIS

PS. Uprzejmie przypominamy, że pasmo radiowe, zgodnie z wymogami rozporządzenia, należy podawać w GHz.

Obowiązki ISP – video z XIII Konerencji KIKE

W galerii KIKE zamieściliśmy dwa filmy z listopadowej konferencji KIKE, dotyczące obowiązków ISP. Zapraszamy:

Temat: Wybrane obowiązki ISP w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych (kliknij tutaj).
Prowadzący: Łukasz Bazański, Piotr Marciniak.

Temat: Ustawowe obowiązki w zakresie: obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego; ochrony informacji niejawnych; informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną; danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorcy (kliknij tutaj).
Prowadzący: Andrzej Fudala.
Kolejne filmy wkrótce.

UOKiK ukarał spółdzielnię za klauzule niedozwolone w umowach

W dniu 18 lipca 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy wydał decyzję w przedmiocie stosowania przez jedną ze spółdzielni mieszkaniowych w Toruniu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Spółdzielnia mieszkaniowa, będąca przedsiębiorcą telekomunikacyjnym posługiwała się w obrocie z jej klientami postanowieniami, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone.

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami