Od 21 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 79c ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej Pt), który stanowi, że Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważny dostępowi do usług telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Na podstawie art. 79c ust. 3 Pt zostało wydane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 464, dalej Rozporządzenie). Przepisy Rozporządzenia nakładają na dostawców usług telefonicznych szereg obowiązków związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym dostępności do usług. 

O wejściu w życie przepisów i nowych wymogach pisaliśmy już szeroko na blogu okablowani.pl. Zachęcam do odświeżenia zagadnienia.

Otrzymywane ostatnio przez ISP wezwania od Prezesa UKE wynikają z faktu, że w dniu 10 kwietnia 2016 r. zaczął obowiązywać przepis § 7 Rozporządzenia. Zgodnie z jego brzmieniem  Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych dostosowuje swoją stronę internetową i udostępniane za jej pośrednictwem informacje do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Załącznik do Rozporządzenia wskazuje wyłącznie rodzaj wymagań, które ISP muszą wypełniać, nie określając na czym one mają polegać, zatem konieczne jest sięgnięcie bezpośrednio do dokumentów opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C) w ramach Web Accessibility Initiative (WAI), tj. dokumentów określających standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).

Wymogi WCAG 2.0 dotyczą przede wszystkim postrzegalności, zrozumiałości, rzetelności i funkcjonalności informacji umieszczonych na stronach internetowych.  Standard ma na celu zapewnienie dostępności do strony internetowej dla jak najszerszego grona odbiorców. W zależności od poziomu dotyczą również udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym napisy do materiałów video czy audiodeskrypcja tekstu umieszczonego na stronie internetowej. Są to zalecenia kierowane bezpośrednio do osób zajmujących się projektowaniem oraz zarządzaniem stronami internetowymi. Poniżej linki do zaleceń WCAG 2.0, załączników oraz kilka materiałów dotyczących omawianych zaleceń (mogą okazać się przydatne). 

WCAG:

https://fdc.org.pl/wcag2/

httpss://www.w3.org/TR/WCAG20/

httpss://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

httpss://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/

MATERIAŁY:

httpss://www.uke.gov.pl/przedsiebiorcy-telekomunikacyjni-musza-zapewnic-udogodnienia-osobom-niepelnosprawnym-19527

httpss://mc.gov.pl/projekty/baza-wiedzy-o-dostepnosci/opis-projektu

https://okablowani.pl/obowiazki-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-wobec-osob-niepelnosprawnych/

Ze wskazanymi wymaganiami powinny zapoznać się przede wszystkim osoby zajmujące się stronami internetowymi  i na tej podstawie wprowadzić odpowiednie zmiany. W chwili obecnej Prezes UKE sprawdza, czy przedsiębiorcy wypełniają obowiązki określone w przepisie § 7 Rozporządzenia. Należy pamiętać, że brak udzielenia informacji Prezesowi UKE teoretycznie może wiązać się z nałożeniem kary pieniężnej (art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt), dlatego zasadnym byłoby poinformować Prezesa UKE o podjętych działaniach i ewentualnych przyczynach braku wdrożenia standardów WCAG 2.0.  Dokumenty WCAG i załączniki są obszerne, co w pewnym sensie uzasadnia ewentualne problemy z wdrożeniem nowych wymogów.

Analizując treść przepisów art. 79c PT i Rozporządzenia można dojść do wniosku, że nałożone na ISP wymagania są wyłącznie ich dobrą wolą, uzależnioną w istocie od „możliwości technicznych”  wdrożenia określonych rozwiązań.  Taki wniosek płynąłby z analizy przepisu art. 79c ust. 3 PT przewidującego, że Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważny dostępowi do usług telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Z kolei wydane na podstawie art. 79c ust. 3 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych – jako akt prawny rangi niższej  – tylko konkretyzuje moim zdaniem postanowienia ust. 1 tego przepisu.  Tym samym, skoro ustawa (PT) nakazuje wdrożenie wymogów w miarę możliwości technicznych, to   wykluczone byłoby dokonywanie wykładni rozszerzającej odnośnie do Rozporządzenia wydanego na podstawie takiej delegacji i przyjęcie, ze obowiązek ten nakłada Rozporządzenie. Z  tego względu, podobnie jak z okoliczności, że hierarchicznie jest to akt rangi niższej, wdrożenie przepisów Rozporządzenia w zakresie WCAG  2.0. powinno być uzależnione od technicznych możliwości konkretnego operatora.

Łukasz Bazański

 

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym spółkę i kancelarię radcy prawnego itB Legal, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego. Współprowadzi blog o prawie w telekomunikacji okablowani.pl.

 

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.