Procedurę sporządzenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń rozpocząć należy od określenia zasięgu jego obowiązywania.

W zależności od faktycznego obszaru wykonywania działalności telekomunikacyjnej (nie zaś obszaru deklarowanego we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych), może to być, jak wskazano w poprzednim wpisie plan lokalny, rejonowy lub ogólny. Różnica dotyczy w szczególności wielości organów, do których należy wystąpić o przedstawienie informacji, a następnie uzgodnić z nimi poszczególne części planu. W opisie dalszej procedury uwzględniony jest jedynie plan lokalny oraz rejonowy, gdyż plan ogólny (dla obszaru całego kraju) sporządza przedsiębiorca wymieniony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1571), dla którego organem organizującym i nadzorującym wykonanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy ds. łączności.

Przedsiębiorca przystępując od sporządzenia części opisowej planu (w odróżnieniu od części graficznej, która również powinna być sporządzona, w oparciu o przestrzenną strukturę przedsiębiorcy), powinien wystąpić do właściwego terytorialnie starosty lub wojewody w zależności czy sporządza on odpowiednio, plan lokalny czy też rejonowy, o udostępnienie następujących danych:

1) potencjalnych, szczególnych zagrożeń na obszarze, na którym wykonuje działalność telekomunikacyjną;

2) potrzebnych w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego:

a) podmiotom i służbą wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b) podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) podmiotom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego.

Następnie na podstawie tych informacji, przystąpić należy do dokonania analiz zagrożeń, a także oceny wpływu szczególnych zagrożeń na własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Analizie poddać należy także zdolność do zachowania ciągłości prowadzonej przez siebie działalności telekomunikacyjnej w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Każdy przedsiębiorca powinien kierować się przy tym własnymi możliwościami organizacyjnymi i technicznymi.

Kolejnymi organami, do których należy zwrócić się o udzielenie wskazówek niezbędnych do opracowania procedur współpracy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, są w przypadku planu lokalnego Prezes UKE, a w przypadku planu rejonowego Prezes UKE oraz minister właściwy ds. łączności (w tej chwili Minister Administracji i Cyfryzacji). Obecnie komórką organizacyjną MAiC odpowiedzialną za załatwianie tych spraw jest Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Podkreślić należy, iż zwrócenie się o przekazanie danych na potrzeby sporządzenia planu wolne jest od ponoszenia jakichkolwiek opłat, a sprawa powinna być załatwiona przez organ, co do zasady bez zbędnej zwłoki.

Każdy plan powinien uwzględniać również podstawowe dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, w zasadzie informacje te odpowiadają w swoim zakresie danym przedstawianym we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10 ust. 4 pkt 1,2,5 i 6 Pt). Przedsiębiorca powinien również wskazać obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej o znaczeniu kluczowym dla jego funkcjonowania (np. najistotniejszych węzłów czy traktów światłowodowych).

W kolejnej części wpisu przybliżona zostanie konieczność uzgodnienia poszczególnych części planu z organami administracji publicznej, przekazanie planów po wprowadzeniu ich do stosowania przez przedsiębiorców oraz częstotliwość ich aktualizacji.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego specjalizującą się m.in. w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego, a także doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajmującym się problematyką odrębnej własności włókien światłowodowych.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl