W dniach 19-20 lutego CPPC zorganizowało warsztaty dla beneficjentów pierwszego naboru KPO I (kolejne rundy dla FERC i drugiego naboru KPO planowane są w najbliższym czasie).
Wydaje się, że najważniejszą informacją z punktu widzenia wnioskodawców jest posiadanie przez nich zaakceptowanej przez UKE oferty hurtowego dostępu do sieci celem rozliczenia transzy dotacji. Co więcej, upłynąć musi 30 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tej oferty na stronie internetowej beneficjenta. Taka interpretacja zapisów konkursu jest nowością dla OOW (ostatecznych odbiorców wsparcia), jako że do tej pory wydawało się, że warunkiem jest objęcie danej puli PA zasięgiem sieci szerokopasmowej. Jednakże, wedle CPPC, posiadanie zaakceptowanej oferty hurtowej jest niezbędne, aby sieć osiągnęła 100% gotowość do świadczenia usług na życzenie abonenta.
Pewną nowością (czekamy tutaj na pisemne odpowiedzi CPPC na zadane w toku warsztatów pytania) jest także stwierdzenie, iż występują pewne różnice w zakresie kwalifikowalności wydatków finansowanych w postaci zaliczek lub refundacji. Dotąd funkcjonowała opinia, iż w naborach KPO/FERC brak jest w ogóle katalogu kosztów, czego potwierdzenie znaleźć można m.in. w FAQ naboru KPO. Tymczasem w toku warsztatów padła informacja, iż z zaliczki nie można finansować np. kosztów własnych personelu oraz niektórych zewnętrznych, takich jak nadzór inwestorski.
Rozliczenie dofinansowania przekazanego w formie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność rozliczających tę zaliczkę lub na zwrocie tej zaliczki. Rozliczenie zaliczki jest rozumiane jako wykazanie we wniosku o płatność PA objętych zasięgiem sieci. Suma stawek jednostkowych wskazana dla tych punktów stanowi koszty kwalifikowalne. Rozliczenie zaliczki będzie więc oznaczało wykonanie efektu w postaci wykazania wykonanego punktu adresowego, a CPPC nie będzie weryfikowało rzeczywiście ponoszonych kosztów.
Natomiast jeśli chodzi o dofinansowanie w formie refundacji, to po poniesieniu kosztów OOW składa wniosek o płatność jako zwrot poniesionych kosztów i po otrzymaniu refundacji może je w całości przelać na konto ogólne firmy.
Z innych istotnych kwestii warto wspomnieć o obowiązku rejestracji w bazie BDO i prowadzeniu inwentaryzacji gospodarki odpadami, powstającymi w związku z budową sieci KPO/FERC. Obowiązek ten wynika z realizacji zasady DNSH – zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku ​(do no significant harm).