Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1445), przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek dostosowania do zmienionych przepisów PT warunków umów, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów nowelizujących.


Przepisy nowelizujące weszły w życie z dniem 21 stycznie 2013 roku, co oznacza, że obowiązek ISP dotyczący przygotowania modyfikacji wzorców i wdrożenia ich w życie powinien być wykonany najpóźniej do dnia 21 czerwca 2013 roku.

Należy wskazać również, że zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, jeżeli proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa (wyłącznie zmiana regulaminu i co do zasady wyłącznie zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa) dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian. Wypełnienie powyższego obowiązku będzie miało miejsce również wtedy, gdy wzorzec regulaminu zostanie zamieszczony na stronie internetowej danego przedsiębiorcy w taki sposób, aby konsument mógł zapoznać się z jego pełną treścią.

W przypadku umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, możliwość dostarczenia drogą elektroniczną proponowanych zmian istnieje tylko wtedy, gdy abonent zażądał tego podając adres poczty elektronicznej, w przeciwnym wypadku treść proponowanej zmiany umowy doręcza się abonentowi na piśmie (art. 60 a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b) ustawy Prawo telekomunikacyjne), nawet gdy zmiana wynika wyłącznie ze zmiany przepisów prawa, czy też z konieczności usunięcia niedozwolonych klauzul umownych.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888