Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w formie spółek cywilnych w dalszym ciągu dotyczy sporej części podmiotów gospodarczych występujących na rynku telekomunikacyjnym. Przesądza o tym stosunkowo łatwy sposób zawiązania takiego tworu gospodarczego, przy minimalnie poniesionych kosztach. Z kolei w miarę rozbudowy prowadzenia działalności taka forma często staje się niewystarczająca, również z powodu występujących obecnie na rynku możliwości korzystnego opodatkowania wspólników. Jedną z alternatyw dla SC jest utworzenie spółki komandytowej (SK).

Ogólnie

Przypomnijmy, że ostatecznie SK nie została wbrew różnym zapowiedzą objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych, co też nastąpiło od 1 stycznia bieżącego roku w przypadku innej spółki osobowej – komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowa wciąż zatem stanowi korzystną z punktu widzenia opodatkowania wspólników formę prowadzenia działalności, a możliwość jej utworzenia wcale nie musi wiązać się z budowaniem zupełnie nowej struktury.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają bowiem procedurę przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową. Dość wspomnieć, że jedynie droga przekształcenia pozwala na uniknięcie obowiązku cesji często wielu tysięcy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdyż w tym przypadku zachodzi z mocy samego prawa następstwo prawne (sukcesja) w prawach i obowiązkach dostawcy usług telekomunikacyjnych. Również z punktu widzenia ewentualnego nabywcy naszej firmy, znacznie atrakcyjniejsze będzie jednak prowadzenie działalności w formie spółki handlowej.

Spółka komandytowa z udziałem sp. z o.o.

Ciekawym rozwiązaniem przed wszczęciem procedury przekształcenia właściwego jest utworzenie spółki z o.o., w której jako udziałowcy występować będą wspólnicy spółki cywilnej. Spółka taka stałaby się komplementariuszem w SP.K., a osoby fizyczne (pozostali wspólnicy spółki cywilnej) – komandytariuszami. Taka struktura wspólników w spółce komandytowej w połączeniu z odpowiednim ustaleniem udziału w zysku komplementariusza i komandytariuszy pozwoli na korzystne rozwiązania podatkowe zarówno w rozliczeniu przychodów jak i kosztów podatkowych. Dojście do takiego stanu wymagać będzie jednak przebrnięcia przez dwie fazy procedury przekształcenia i zakończenie całego przedsięwzięcia złożeniem wniosku o rejestrację spółki komandytowej do Krajowego Rejestru Sądowego. W kolejnej części omówiona zostanie możliwość skorzystania z tzw. uproszczonej procedury przekształcenia, a także to, jakie warunki prawne spełniać będzie musiała uchwała o przekształceniu i jakie dokumenty finansowe należy przygotować celem poddania ich badaniu opinii biegłego rewidenta.

Rozważając, czy zdecydować się na możliwość przekształcenia działalności już teraz czy też wstrzymać się z tą decyzją należy mieć świadomość, że przeprowadzając procedurę przekształcenia liczyć się należy z wieloetapowym przedsięwzięciem, wymagającym nawet kilku miesięcznej pracy.

Jakie są korzyści

Jak wiadomo plusem prowadzenia działalności gospodarczej w formie osobowej spółki prawa handlowego (np. jawnej, czy komandytowej) czy też spółki cywilnej jest korzystne opodatkowanie tzn. możliwość opodatkowania wspólników liniowym podatkiem z działalności gospodarczej. Minusem jest jednak odpowiedzialność wspólników za zobowiązania – w przypadku spółek cywilnych majątkiem osobistym, w przypadku spółek handlowych także osobistym, tyle że subsydiarnie w stosunku do spółki (w pierwszej kolejności wierzyciel zaspokaja się z majątku spółki, a jeśli jest on niewystarczający wówczas z majątku osobistego wspólników).

Kwestia odpowiedzialności osobistej wspólników rozwiązana jest co do zasady w przypadku prowadzenia działalności w formie sp. z o.o. Minusem jest jednak niekorzystne, można powiedzieć “podwójne” opodatkowanie dochodów tzn. pierwszy raz dochód opodatkowuje sp. z o.o. podatkiem dochodowym od osób prawnych, drugi raz wspólnicy – czy to jako wypłacana im dywidenda (należny im i wypracowany przez spółkę zysk) czy też jako wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie.

Zalety każdej ze spółek łączy w sobie spółka komandytowa, w której komplementariuszem (wspólnikiem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ja na zewnątrz, a jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania) jest spółka z o.o., w której z kolei wspólnikami są komandytariusze spółki komandytowej.

W efekcie odpowiedniego ukształtowania struktury wspólników w sp. z o.o. sp.k. i sposobu podziału zysku mamy “2w1” tzn.

1) korzystne, jednorazowe opodatkowanie podatkiem liniowym wspólników komandytariuszy (osób fizycznych) przy wyłączeniu ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania ponad tzw. sumę komandytową np. 1.000 zł,

2) ponoszenie odpowiedzialności za działania i zobowiązania sp.k. wyłącznie przez sp. z o.o., czyli de facto z wyłączeniem odpowiedzialności pozostałych wspólników (czyli w casusie spółki cywilnej, jej wspólników przed przekształceniem) z tym zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach i przy nie dochowaniu należytej staranności odpowiedzialność może ponosić zarząd takiej spółki na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański
www.itblegal.pl, www.okablowani.pl tel. +48 32 77 45 888

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl,