Przedstawiamy Stanowisko Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

20121116c_Stanowisko_ws_rozporządzenia dot. infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym