Przypominamy, że zgodnie z zasadami określonymi dla wszystkich czterech konkursów dotacyjnych w działaniu 1.1 POPC, niekwalifikowalne są między innymi wydatki:

  • bezpośrednio związane z podłączeniem odbiorców końcowych,
  • dotyczące aktywnych elementów sieci instalowanych w budynkach,
  • obejmujące zakup urządzeń abonenckich (w tym m.in. aktywnych elementów stanowiących zakończenie sieci, modemów i routerów czy interfejsów bezprzewodowych, bezpośrednio podłączonych w lokalizacji użytkownika końcowego).

Koszty takie koszty mogą zostać sfinansowane pożyczką szerokopasmową, udzielaną obecnie przez 5 pośredników finansowych.

Przykład: Przedsiębiorca uzyskał w pierwszym konkursie dotację z POPC na realizację projektu, którego efektem ma być podłączenie do sieci 1000 gospodarstw domowych. Dla osiągnięcia celu projektu beneficjent musi zakupić i zainstalować 1000 zestawów urządzeń niezbędnych do podłączenia odbiorców końcowych. Łączny koszt zakupu i montażu tych urządzeń wyniesie 400 tys. zł. Wydatki te nie mogą być sfinansowane dotacją. Mogą jednak być sfinansowane z pożyczki szerokopasmowej płynnościowej. Klient może skorzystać z pomocy de minimis, dlatego oprocentowanie pożyczki zostało określone na poziomie 2,2 proc. w skali roku, z prowizją przygotowawczą na poziomie 0,4 proc. Łączny koszt finansowania dla pożyczki o wartości 380 tys. zł (tj. 95 proc. kosztu zakupu urządzeń) w okresie 5 lat wyniesie około 21,5 tys. zł. Dla takiej samej wartości i okresu spłaty kredytu komercyjnego (oprocentowanie – 5,5 proc.; prowizja – 1,5 proc.) koszt finansowania wyniesie około 55,5 tys. zł.

Pożyczkobiorcy są zobowiązani do wyboru dostawców lub wykonawców z zachowaniem zasad konkurencji, jednak wymogi proceduralne są zdecydowanie prostsze niż w przypadku projektów dotacyjnych