Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinforowała o zakończeniu procesu oceny wniosków o dofinansowanie na budowę sieci ostatniej mili w pięciu województwach Polski Wschodniej w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W konkursie złożono 105 wniosków o dofinansowanie, z czego 88 spełniało kryteria formalne (podlegające ocenie merytorycznej). W efekcie do dofiansowania PARP rekomendował 46 wniosków. Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia to 165 722 994,30 zł.

Wśród największych beneficjentów znalazła się Telekomunikacja Polska, która pozyska dofiansowanie na 12 projektów na kwotę blisko 11 mln zł. TP będzie realizować sieci szerokopasmowew Lubartowie, Biłgoraju, Łukowie, Ćmielowie, Hrubieszowie, Działdowei, Białej Podlaskiej, Parczewie, Krasnsystawie, Rykach, Lutowiskach, Miłakowie. Jednka to nie TP otryma największe wsparcie. Liderem pod tym wzgledme jest firma Koba Konrad Baranowski, która na dwa projetky w woj. podlaskim (w gmianch Supraśl i Wasilków oraz Choroszcz) uzyska około 20 mln zł wsparcia.

Lista projektów rekomendowanych do wsparcia.

Źródło: PARP

https://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/konkurs-parp-na-dofinasowanie-sieci-dostepowych-w-polsce-wschodniej-rozstrzygniety.html