Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,
w związku ze zbliżającym się upływem ustawowego terminu na wypełnienie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884, dalej jako „Megaustawa”) jako Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, (dalej jako „KIKE”) tj. izby gospodarczej zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w mojej powinności jest zajęcie stanowiska w związku z aktualną sytuacją przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a dotyczącą zmian prawnych, które dokonane zostały ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1815 z poz. zm. dalej jako „Nowelizacja”) oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U.2022.2796 – dalej jako „Rozporządzenie”).
Realizacja ustawowego obowiązku sprawozdawczego, co roku wiązała się dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych (dalej także jako „ISP”) z wieloma wyzwaniami, nie tylko technicznymi ale i organizacyjnymi. Obowiązek od 8 lat realizowany był w oparciu o rozporządzenie z 2014 roku. W roku bieżącym obowiązek uległ znacznym zmianom, na przygotowanie do których ISP pozostawiono praktycznie miesiąc. Rozporządzenie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone w dzienniku ustaw w dniu 28 grudnia 2022 r., a ISP na zapoznanie się ze zmianą legislacyjną (vacatio legis) pozostawiono tylko 3 dni. Największą zmianą jest zmiana systemy teleinformatycznego, przy użyciu którego ISP mają wykonać obowiązek.
System ten został uruchomiony dopiero w dniu 27 stycznia 2023 r., a więc praktycznie na miesiąc przed ustawowym terminem wykonania obowiązku. Od tego czasu, do KIKE systematycznie spływają informacje od członków izby, iż pomimo uruchomienia systemu, przekazanie danych jest niemożliwe z uwagi na liczne błędy, które pojawiają przy próbie wprowadzenia danych. Jest to spowodowane w głównej mierze funkcjonowaniem i wymaganiami systemu informatycznego służącego do składania sprawozdań, który po pierwsze – jak się zdaje nie ma pełnej funkcjonalności, jaką mieć powinien, a po drugie – nie zostały udostępnione żadne instrukcje czy chociażby odpowiedzi na listę najbardziej zadawanych pytań (FAQ) dotyczących Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (dalej jako „PIT”).

Cały List do pobrania tutaj: tutaj