Decyzją XV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (uchwała nr 10 z dnia 17.06.2019r.), od dnia 1 września 2019 zmianie ulegnie wysokość składek członkowskich. Podwyższenie składek ma na celu umożliwienie Izbie KIKE realizacji i intensyfikacji zadań statutowych prowadzonych w Grupie Roboczej GRAP oraz w niedawno utworzonej Grupie Roboczej IPTV, pracującej nad uporządkowaniem, a w razie potrzeby również nad wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących zasad współpracy operatorów z nadawcami TV.

Nowa wysokość miesięcznej składki członkowskiej to 250 zł, przy czym członków, którzy złożą odpowiednie oświadczenie oraz udokumentują osiągnięcie w poprzednim roku obrotowym przychodu w wysokości nie wyższej niż 500 tys. zł netto, obowiązywać będą składki obniżone w wysokości 100 zł/m-c. Wprowadzenie składki obniżonej ma na celu zachęcenie operatorów o niższych przychodach do przystąpienia do Izby KIKE oraz korzystania z jej wsparcia przy rozwoju własnej firmy.

Wzór oświadczenia dla członków Izby kwalifikujących się do obniżenia składek znajduje się tutaj. Prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu wraz podpisem i załącznikami na adres biuro@kike.pl.