W styczniu poprosiliśmy członków Izby o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej stopnia wykorzystania pomocy de minimis. Poniżej przedstawiamy jej wyniki.

Ankieta została rozesłana w ramach przygotowań do intensywnych konsultacji z sektorem publicznym i finansowym, jakie Zarząd KIKE odbył w dniach 29-31.01. 2018. Kwestia ewentualnego wykorzystania limitu pomocy de minimis (przypomnijmy – maks. 200 tys. euro w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych) ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości optymalnego wykorzystania instrumentów finansowych PO PC przez operatorów telekomunikacyjnych, jako że najlepsze warunki uzyskać można właśnie przypisując uzyskane wsparcie do schematu pomocy de minimis.

Przedmiotem ubiegłotygodniowych rozmów było na ile firmy wykorzystały dostępny limit, a co za tym idzie na ile stanowi to barierę w aplikowaniu o pożyczki szerokopasmowe lub planowane na 2 półrocze 2018 gwarancje bankowe. Fakt realizacji przez niektórych operatorów projektów 1.1 PO PC oraz zużycia limitu pomocy na inne cele (np. tworzenie stanowisk pracy, pomoc z PUP itp.) mógł okazać się poważnym utrudnieniem dla branży w dostępie do proponowanych jej narzędzi. Wyniki przeprowadzonej ankiety zaprzeczają jednak takiemu twierdzeniu.

Uzyskaliśmy 43 odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/a firma korzystała w ciągu ostatnich 3 lat z pomocy de minimis?”, z czego:

– 28 odpowiedzi pozytywnych (65,1%),

– 15 odpowiedzi negatywnych (34,9%).

Osoby, które udzieliły odpowiedzi twierdzącej, poprosiliśmy dodatkowo o wskazanie kwoty uzyskanej pomocy. Średnia uzyskanych wyników to 32,5 tys. euro, a zatem niewiele ponad 16% limitu. Należy podkreślić, iż średnia ta zawyżana jest istotnie przez 3 odpowiedzi, wskazujące na bardzo wysokie kwoty uzyskanej pomocy (odpowiednio: 150 tys., 170 tys. i 190 tys. euro); mediana z 28 wskazań wynosi natomiast 10 tys. euro, a zatem 5% limitu.

Konkludując można przyjąć na podstawie uzyskanych wyników, iż dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw wykorzystanie limitu pomocy de minimis nie stanowi bariery w korzystaniu z instrumentów finansowych PO PC. Zastrzec należy jednak dwa wyjątki:

  1. Wykorzystanie limitu będzie zapewne rosnąć w kolejnych latach z uwagi na większą liczbę udzielanych pożyczek i/lub gwarancji oraz realizację projektów dotacyjnych 1.1 PO PC,

  2. Problem ten dotyczy przede wszystkim największych operatorów z sektora MŚP, którzy poczynili największe inwestycje w ostatnich kilku latach, zatem dla nich, jako najaktywniejszych, może się okazać istotną barierą w dalszym wykorzystaniu IF.

W wyniku spotkania 31 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ustalono wspólnie z parterami publicznymi, iż w świetle uzyskanych danych nie jest kwestią priorytetową tworzenie nowych narzędzi dla ISP, które byłoby oparte na innych schematach pomocowych niż de minimis. Niemniej jednak kwestia ta będzie monitorowana w toku dalszego wdrażania instrumentów finansowych.

Wszystkim respondentom dziękujemy za sprawną i szybką reakcję na rozesłaną ankietę, dzięki czemu byliśmy w stanie dostarczyć stronie publicznej niezbędne dane statystyczne.