W dniu 29 stycznia KIKE, jako członek Komitetu Monitorującego PO PC, wzięła udział w szkoleniu dotyczącym nowelizacji tzw. Ustawy wdrażającej, która reguluje zasady przyznawania środków z funduszy UE w latach 2014-2020.

Najważniejsze zmiany, mające w zamierzeniu uprościć procedurę aplikacyjną z punktu widzenia wnioskodawcy, dotyczą następujących kwestii:
– kryteria wyboru projektów: wprowadzono pojęcie warunków formalnych, odnoszących się wyłącznie do formularza wniosku o dofinansowanie,
– rozszerzono katalog informacji, które muszą być obowiązkowo ujęte w regulaminie konkursu,
– zrezygnowano z zakazu dokonywania zmian prowadzących do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie z uwagi na niejasne znaczenie tego terminu,
– wprowadzono możliwość prowadzenia konkursu w rundach,
– dodano regulację odnoszącą się do możliwości poprawiania/uzupełniania projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu,
– ograniczono możliwość żądania od wnioskodawców zaświadczeń i dokumentów,
– skrócono terminy w zakresie oceny odwołań i protestów,
– doprecyzowano kwestię możliwości dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie
– wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciu terminu, w którym możliwe jest złożenie wniosku o płatność bez sankcji zapłaty odsetek za nierozliczenie wniosku (dodatkowe 14 dni po upływie terminu).
– wprowadzono instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich.
Szczegółowe informacje znajdują się w prezentacjach ze szkolenia, które dostępne są pod następującym linkiem:
Szkolenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a z ramienia KIKE wziął w nim udział Piotr Wiąckiewicz z GRAP.