W dniu 6 lutego w siedzibie CPPC w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców III konkursu działania 1.1 PO PC. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych informacji:
– zgodnie ze wcześniejszymi komunikatami, podawanymi m.in. na XXI Konfernecji KIKE, potwierdzono iż najpewniej będzie to ostatni nabór wniosków w tym działaniu,
– w wyniku nowelizacji ustawy wdrożeniowej nastąpiły pewne ułatwienia w przygotowaniu dokumentacji konkursowej: brak jest obowiązku przedkładania zaświadczeń publicznie dostępnych, takich jak o nadaniu numerów NIP, REGON, RPT oraz CEIDG,
– pozostała część procedury aplikacyjnej pozostaje bez zmian w stosunku do II konkursu: wnioski w formacie PDF i XML, wygenerowane na stronie CPPC, należy składać z podpisami kwalifikowanymi poprzez aplikację on-line,
– wykaz i forma załączników uległy kosmetycznym tylko zmianom: np. w zał. 4 dodano nowe funkcjonalności, ułatwiające wypełnienia formularza zasięgów oraz generowanie map w QGIS,
– schemat logiczny sieci wyodrębniono jako osobno załącznik do studium wykonalności,
– zgodnie z Regulaminem konkursu wydłużono czas na podłączenie placówek oświatowych do budowej sieci – na 20 m-cy dla 80% placówek oraz 26 m-cy na pozostałe 20%,
– podkreślono ponownie konieczność optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury, w tym sieci RSS – będzie to szczegółowo badane przez ekspertów UKE i może prowadzić do zakwestionowania niektórych kosztów,
– limit kosztów na IRU podwyższono do 10% kosztów kwal.,
– bez zmian pozostaje istotne kryterium, zgodnie z którym badane jest czy wartość 60% wkładu własnego w kosztach wszystkich złożonych przez Wnioskodawcę w danym naborze projektów, nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa – w przeciwnym razie pojawia się konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci bezwarunkowej promesy kredytowej,
– przypomniano o możliwości zastosowania mechanizmu monitorowania i wycofania pomocy, grożącego potencjalnie obniżeniem kwoty dotacji w przypadku stwierdzenia generowania przez projekt nadmiernych przychodów. Mechanizm ten ma jednak potencjalne zastosowanie wyłącznie w przypadku projektów o wartości dofinansowania powyżej 10 mln euro,
– szczegółowo omówiono zasady stosowania wkładu niepieniężnego jako możliwości wykazania części wkładu własnego do projektu – chodzi tu o zastosowanie na potrzeby projektu części środków trwałych i sieci wnioskodawcy, które 1) nie zostały sfinansowane z środków publicznych, 2) zostaną wykorzystane bezpośrednio w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Podkreślamy przy tym, iż z możliwości tej nalezy korzystać z zachowaniem ostrożności, gdyż brak jest możliwości uzyskania potwierdzenia ze strony CPPC dla przyjętej metodyki wyliczania wartości wkładu niepieniężnego przed złożeniem WoD,
– na końcu szkolenia Alior Bank przedstawił obecną sytuację w zakresie wdrażania pożyczek szerokopasmowych i plany na przyszłość, przede wszystkim w związku z tzw pożyczką płynnościową, o której pisaliśmy w ub. tyg. 
W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem KIKE.