Za nami tydzień intensywnych konsultacji z administracją publiczną i sektorem bankowym: w dniach 29-31.01.2018 Zarząd KIKE odbył szereg spotkań, których wyniki przedstawiamy poniżej.

Jeśli chodzi o Alior Bank to omówiono szczegółowo doświadczenia z pierwszych miesięcy wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Spośród 30 złożonych wniosków do dnia dzisiejszego podpisano 1 umowę kredytową, podczas gdy 13 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Przedmiotem rozmów były powody tej sytuacji, wynikające przede wszystkim ze sposobu oceny zdolności kredytowej i kondycji finansowej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przez bank. Po części jest ona zdeterminowana sposobem prowadzenia działalności, zwłaszcza przez mniejszych przedsiębiorców, nie będących na pełnej księgowości, którzy mniejszą wagę przykładają do stałego dbania o dobre wyniki w KPiR za każdy okres rozrachunkowy. Wiele z firm znajduje się także w trakcie przekształcania formy prawnej na spółki z o.o. Równocześnie dość sztywne zasady, jakimi zobligowany jest posługiwać się Alior Bank, utrudnia pozytywną ocenę niektórych przypadków, nawet w sytuacji posiadania przez przedsiębiorstwo dużego majątku i utrzymywania płynności finansowej.

Ustalono, iż w tej kwestii po obu stronach musi zostać wykonana praca: zarówno „edukacyjna” po stronie firm, jak i pewna ewolucja podejścia po stronie banku i lepsze dopasowanie kryteriów oceny do specyfiki branży. Alior Bank zobowiązał się do opracowania zestawienia powodów negatywnych ocen w/w 13 projektów; wyniki te posłużyć powinny lepszemu przygotowaniu ISP do dalszego procesu aplikacyjnego, tym bardziej, że sprawozdania finansowe za rok 2017 powinny stać się okazją do wykazania lepszych danych finansowych do oceny zdolności kredytowej. Planowane jest szkolenie dla przedsiębiorców w tym zakresie z udziałem Banku; o szczegółach będziemy informować wkrótce.

Dodatkowo uzyskaliśmy potwierdzenie, iż w marcu-kwietniu 2018 Alior Bank planuje uruchomienie nowego produktu, nazywanego roboczo „pożyczką płynnościową”, jako uzupełnienie do pożyczek szerokopasmowych i dotacji 1.1 PO PC. Służyć ona ma finansowaniu np. VAT i kosztów niekwalifikowalnych (np. urządzeń abonenckich).

Ze spotkań ze stroną rządową, przy udziale sektora finansowego (Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Banków Polskich, Alior Bank) wyłania się natomiast następujący obraz sytuacji:

– w najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy BGK z TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych), które w toku II przetargu na wybór pośredników finansowych IF PO PC wnioskowało o pulę 20 mln zł na pożyczki szerokopasmowe. Udział TISE w projekcie z pewnością poszerzy wachlarz dostępnych produktów, tym bardziej, że Towarzystwo nie jest bankiem, nie podlega zatem tak rygorystycznym zasadom w zakresie prawa bankowego, jak Alior. Uruchomienia środków należy spodziewać się wiosną,

– rozpatrywane jest zwiększenie alokacji dostępnej Alior Bankowi na udzielanie pożyczek szerokopasmowych, co powinno również znacząco rozwinąć możliwości akcji kredytowej dla ISP,

– pod koniec b.r. planuje się uruchomienie gwarancji bankowych w schemacie pomocy de minimis, które za pośrednictwem banków komercyjnych przyznawać będzie BGK,

– wykorzystanie przez branżę telekomunikacyjną limitu pomocy de minimis nie powinno w większości przypadków stanowić bariery w wykorzystaniu pożyczek szerokopasmowych na optymalnych warunkach jeśli idzie o oprocentowanie i udział własny.

W świetle tak zarysowanej sytuacji, tj.

– niewielkiego wykorzystania dostępnej w Alior Banku alokacji,

– możliwości jej znacznego zwiększenia w kolejnych miesiącach,

– możliwości wykorzystania doświadczeń pierwszych projektów,

– okazji do wykazania się lepszymi wynikami finansowymi za rok 2017,

– planowanym poszerzeniem wachlarza IF na pożyczki TISE

Rekomendujemy członkom KIKE i innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dalsze ubieganie się o dostępne instrumenty finansowe, ponieważ – wbrew obiegowym informacjom – do rozdysponowania pozostaje duża ich część.

Tematyka ta stanowić będzie istotny element dalszych działań KIKE oraz XXII Konferencji KIKE. Zapraszamy do kontaktu w razie dalszych pytań!