Unia Europejska, odpowiadając na wyzwania postawione pandemią COVID-19, stworzyła dodatkowe narzędzie służące odbudowie gospodarek krajów członkowskich NextGenerationEU o wartości 750 mld euro. Część z tym środków trafi do Polski m.in. za pośrednictwem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
24 czerwca odbyło się XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO PC, na którym jego członkowie zatwierdzili istotne zmiany w Programie, umożliwiające włączenie środków REACT w zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Polsce. Wsparcie w ramach środków REACT-EU będzie skierowane na podniesienie poziomu cyfryzacji gmin, ich mieszkańców i instytucji samorządowych, w tym urzędów i szkół, wsparcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
Zatwierdzone zmiany w Programie Operacyjnym przewidują utworzenie dwóch nowych osi priorytetowych do obsługi narzędzia REACT. W jego ramach planuje się też wsparcie gospodarstw domowych poprzez interwencję w rozwój infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenach trwale z niego wykluczonych na etapie ostatniej mili.
W toku dyskusji na forum Komitetu Monitorującego przedstawiciele KIKE Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz podkreślali konieczność minimalizacji możliwych negatywnych skutków ingerencji nowych form wsparcia w konkurencyjny rynek telekomunikacyjny. Omawiano też potrzebę wsparcia strony popytowej na usługi szerokopasmowe poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, w tym zwłaszcza terenów najbardziej peryferyjnych.
Szczegółowe zasady przekazywania dodatkowych środków z mechanizmu REACT na rynek telekomunikacyjny ustalone zostaną w najbliższych miesiącach na forum grup roboczych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, operatorów i samorządów. Pierwsze konkursy w formule hybrydowej planowane są na jesień 2021. O szczegółach będziemy oczywiście informować.