Przyznanie pomocy publicznej w ramach POPC wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci POPC. Przedsiebiorca startujący w programie/beneficjent POPC zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Wytycznych. Wytyczne stanowią integralną część warunków konkursowych POPC. Przedsiębiorca telekomunikacyjny przystępując do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania Wytycznych w zakresie realizacji projektu zgłoszonego w tym konkursie. Wytyczne stanowią integralną część umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a beneficjentem wyłonionym w konkursie.

Zgłaszanie stanowisk i uwag do zaproponowanego podejścia należy składać w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji (czyli do 30 czerwca).
W związku z powyższym jeżeli będziecie mieli Państwo uwagi, prosimy o ich przesyłanie (do 20 czerwca) byśmy mogli wysłać w ramach KIKE stanowisko do UKE.
Uwagi prosimy kierować na adres: agnieszka.kuznicka@kike.pl

https://www.uke.gov.pl/rozpoczecie-konsultacji-projektu-wytycznych-w-sprawie-zapewnienia-dostepu-hurtowego-do-dostepowych-sieci-telekomunikacyjnych-zrealizowanych-w-ramach-i-osi-popc-16126