Pomiędzy 29 a 31 stycznia 2018 Zarząd KIKE odbył szereg spotkań z partnerami publicznymi i Alior Bankiem, które dotyczyły skutecznego wdrażania pożyczek szerokopasmowych.

Pierwsze ze spotkań miało miejsce 29.1 w siedzibie Izby w Warszawie; gościliśmy na nim przedstawicieli Alior Banku, odpowiedzialnych za produkty dla ISP. Omawiano przede wszystkim doświadczenia, zebrane w toku 4 miesięcy istnienia programu, w tym kluczowe bariery dotyczące efektywnego wykorzystania dostępnych środków przez operatorów telekomunikacyjnych. Ze strony KIKE przedstawiono wyniki ankiety, przeprowadzonej w grudniu 2017 przez stronę internetową i newsletter Izby, a dotyczącej percepcji oferty banku przez klientów.

Drugie ze spotkań odbyło się 30 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – było to posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych PO PC, do którego to gremium KIKE staraniem Zarządu została zaproszona pod koniec 2017 roku. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele: BGK, UKE, CPPC oraz Ministerstwa Cyfryzacji, a także Alior Banku, którzy zaprezentowali szczegółowe dane statystyczne dotyczące stanu wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Wynika z nich, iż spośród 30 złożonych jak dotąd wniosków na kwotę 80 mln zł:

– podpisano 1 umowę kredytową o wartości 8 mln zł,

– 3 kolejne wnioski przeszły pozytywnie ocenę zdolności kredytowej i oczekują na podpisanie umowy (łącznie na 8,5 mln zł),

– 13 wniosków na 28 mln zł jest w trakcie oceny i/lub kompletowania dokumentacji,

– 13 wniosków na 35 mln zł zostało odrzuconych przez bank.

Przedmiotem długiej dyskusji były powody tak dużej ilości negatywnych ocen. Należą do nich przede wszystkim brak zdolności kredytowej po stronie wnioskodawców, wynikający z dość konserwatywnej polityki sektora finansowego, która nie zawsze uwzględnia specyfikę branży telekomunikacyjnej, zwłaszcza wśród mikro i małych firm, nie działających na pełnej księgowości. Na wniosek KIKE Alior Bank zobowiązał się do przygotowania zestawienia najważniejszych powodów odrzuceń – będą one przedmiotem dalszych analiz i konsultacji. Planuje się też przeprowadzenie wspólnego szkolenia (KIKE-Alior Bank) dla członków Izby w zakresie skutecznego aplikowania o pożyczki, z uwzględnieniem doświadczeń ostatnich miesięcy.

Ostatnie z cyklu spotkań miało miejsce w środę 31 stycznia, również w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oprócz przedstawicieli KIKE wzięli w nim udział: CPPC, UKE, BGK oraz MC. Spotkanie to, organizowane poza ramami standardowych konsultacji na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy, poświęcone było kwestii wykorzystania limitu pomocy de minimis jako potencjalnej bariery we wdrażaniu instrumentów finansowych. Przypomnijmy: najlepsze warunki pożyczek szerokopasmowych możliwe są do uzyskania w oparciu o schemat pomocy de minimis, której maksymalny możliwy do wykorzystania limit w ciągu ostatnich 3 lat wynosi 200 tys. euro. W przypadku pożyczek należy też pamiętać, iż kwota pomocy de minimis nie jest równa kwocie pożyczki, lecz wyznaczana za pomocą tzw. ekwiwalentu dotacji brutto. Oznacza to, iż każda 1 złotówka pożyczki = ok. 15-20 groszy pomocy de minimis. W efekcie, przy podanych powyżej proporcjach możliwe jest ubieganie się o ok. 5 mln zł pożyczki na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie, okres spłaty), o ile oczywiście firma nie ma wykorzystanego limitu pomocy de minimis. O szczegółowych wynikach ankiety, którą przeprowadziliśmy w styczniu, a które zaprezentowaliśmy podczas spotkani 31.1, piszemy w osobnym komentarzu. Należy jednak podkreślić, iż wskazują one, że dla zdecydowanej większości firm telekomunikacyjnych kwestia ta nie powinna być barierą w korzystaniu z pożyczek szerokopasmowych.

W spotkaniach 29.1, 30.1 i 31.1 z ramieniu Izby brali udział: Prezes Karol Skupień, Wiceprezes Konrad Baranowski oraz ekspert GRAP Piotr Wiąckiewicz.