CPPC ponformowało o aktualizacji dokumentacji konkursowej w ramach Działania 1.1. Aktualizacja dotyczy zapisów wzoru umowy o dofinansowanie w § 20 „Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy” oraz w konsekwencji zapisów § 21 ust. 3 pkt) 8. Zmiana odnosi się do rozwiązania polegającego na umożliwieniu stosowania przez Beneficjentów zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

W ostatnich tygodniach wielu beneficjentów dofinansowań z pierwszego naboru POPC stanęło przed wymogiem pozyskania dodatkowego zabezpieczenia niezbędnego dla uruchomienia rozliczeń zaliczkowych. To gwarancje niezależne od tych, których wymaga samo podpisanie umów o dofinansowanie. Koszt gwarancji mógł wynosić kilkadziesiąt tys. złotych na każdy z projektów. Zaliczki są zaś kluczowe dla realizacji przez większość MŚP projektów dofinansowanych. W poprzedniej perspektywie (np. dla POIG 8.4) zaliczki zabezpieczane były wekslami. Tym razem wymagania formalne mogły wygenerowac znacznie wyższe koszty dla ISP, na co KIKE zwracała uwagę w toku bieżących konsultacji POPC i podejmowanych bezpośrednich interwencji. Okazały się one skuteczne. CPPC podjęło się konsultacji z instytucjami nadrzędnymi, których pozytywnym skutkiem jest powrót do rozwiązania sprawdzonego w poprzednich naborach dla MŚP. Izba w imieniu beneficjentów dziękuję za wsparcie Centrum.

Nie sposób dokładnie ocenić skali oszczędności, ale spróbujemy to zrobić, by pokazać lokalnym operatorm na tym przykładzie wagę omawianego zagadnienia i efekt wypracowanego wspólnie rozwiązania. Często ISP przechodzą z dystansem do wymiernej wartości konsultacji publicznych, w których Izba bierze udział nie widząc bezpośredniego przełożenia tego typu działań na budżety firm.

W toku rozmów z operatorami ustaliliśmy, iż koszt gwarancji dla kwot 2-3 mln złotych w przypadku części firm (jeśli mogły je otrzymać, bo dla MŚP zadanie to na poziomie kilku mln złotych samo z siebie często nie jest wykonalne) oscyluje ok. 20-40 tys. złotych (1-1,5%). Przyjmijmy więc średnią wartość 30 tys. złotych i pomnóżmy je przez ok. 70 projektów MŚP, które beneficjenci chcieliby zrealizować w oparciu o zaliczki. Efektem naszej przybliżone symulacji jest więc kwota 2,1 mln złotych oszczędności, które wydatkowane mogą zostać obecnie nie na formalną gwarancję, a na podłączanie abonentów i szkół. To również kwota odpowiadająca mniej więcej udziałowi własnemu dla pojedynczego mnijeszego projektu z I naboru POPC.

Mamy świadomość, iż wokół POPC powstało mnóstwo problemów, których można było uniknąć. Tam, gdzie się to nie udało – staramy się jednak na bieżąco reagować i jeśli to możliwe – sygnalizować potrzebę działania. Nie zawsze się to udaje, a w przypadku weksli decyzja musiała zapaść wyżej, ponad CPPC. I zapadła z korzyścią dla przyszłych projektów. Warto omówić i takie pozytywne sytuacje oraz podziękować naszym Partnerom po stronie administracji.

Pełna treść komunikatu CPPC:
httpss://cppc.gov.pl/aktualizacja-dokumentacji-konkursowej-popc-dzialanie-1-1-2/