Alior Bank poinformował iż bazuje w zakresie możliwości finansowania na wytycznych CPPC jakie otrzymał za pośrednictwem BGK.

Stanowisko CPPC dot. możliwości łączenia finasowania z pożyczki szerokopasmowej z finansowaniem z dotacji w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego jest następujące:
W przypadku finansowania z pożyczki szerokopasmowej kosztów niekwalifikowanych nie ma problemu. Rozporządzenie ogólne dopuszcza łączenie dotacji z instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone progi pomocy publicznej i prowadzona będzie odrębna ewidencja (art. 37 ust. 7 rozporządzenia ogólnego). 

Co do możliwości sfinansowania z pożyczki wkładu własnego, nie ma takiej możliwości. Stanowiłoby to podwójne finansowanie.

Zgodnie z wytycznymi do kwalifikowalności podwójne finansowanie oznacza między innymi: “całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.”

 Stanowisko to potwierdzone jest również w wytycznych KE “Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with other forms of support” stwierdza się, że: “the own contribution by the final recipient cannot be declared as eligible expenditure under the financial instrument operation” (str. 7).