Ważna informacja dla firm planujących aplikować o dofinansowanie w ramach POPC 1.1. Dziś na stronach CPPC pojawił się komunikat przesuwający obowiązek przedłożenia promesy lub umowy kredytowej na etap po otrzymaniu dofinansowania. Dotychczas promesy (lub inne formy zabezpieczeń) oczekiwane były na etapie składania wniosku. To bardzo ważna zmiana dla firm ubiegających się o dofinansowanie, o którą zabiegała m.in. Izba. Analizy kosztów tego typu zabezpieczeń oraz ich najczęściej nie wiążący charakter powodowały, iż był to de facto kosztowny, ale formalny wymóg, nie zabezpieczający w przyszłości środków na realizację projektów, a obciążający również firmy, które dofinansowania finalnie mogą nie uzyskać (choćby z uwagi na konkurencyjne wnioski do wybranego obszaru). Przeniesienie wymogu wykazania zabezpieczeń/środków finansowych na etap po przyznaniu dofinansowania, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest najwłaściwszym i najefektywniejszym rozwiązaniem dla wszystkich stron procesu aplikacyjnego. Pozwala również włączyć w negocjacje z instytucjami finansowymi konkretny projekt i business plan, który otrzymał dofinansowanie.

Treść komunikatu CPPC:

W związku z licznymi zgłoszeniami potencjalnych wnioskodawców odnoszącymi się do kryterium formalnego nr 6, obowiązującego dla I konkursu w ramach działania 1.1. POPC, CPPC uprzejmie informuje, że jeżeli wartość 50% wkładu własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa i jako zabezpieczenie wkładu własnego konieczne jest przedstawienie promesy kredytowej, na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest złożenie odrębnego oświadczenia, że wnioskodawca przedłoży – w przypadku przyznania dofinansowania na projekt – bezwarunkową promesę kredytową na wymaganą wartość przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Promesa będzie wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50% wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Jeżeli wnioskodawca uzyska dofinansowanie kilku projektów w ramach danego konkursu, promesa musi być wystawiona na kwotę, która wraz z posiadanym kapitałem własnym przedsiębiorstwa zabezpieczy realizację wszystkich zatwierdzonych projektów.