Z uwagi na zbliżający się termin bezwzględnego zakończenia realizacji przedmiotowej projektów dofinansowanych w ramach działania 8.4 PO IG (31.12.2015) oraz II.1 PO RPW, przy równoczesnych sygnałach od beneficjentów nt. trudności z osiągnięciem kluczowego wskaźnika rezultatu w zakresie akwizycji abonentów (Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu), KIKE podjęła działania, zmierzające do wypracowania wraz z partnerami publicznymi optymalnych dla obu stron sposobów metod zapobieżenia ewentualnym problemom w tym kluczowym obszarze.
Dlatego też w maju przeprowadziliśmy badanie ankietowe, którego wyniki przekazaliśmy już CPPC, MAiC i MIR, a więc instytucjom zaangażowanym w realizację projektów szerokopasmowych. Opracowany materiał udostępniamy też publicznie, aby skala zjawiska była znana przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.
Zachęcamy jednocześnie do sygnalizowanie do biura KIKE wszelkich pojawiających się trudności z realizacją wskaźników rezultatu, celem jeszcze lepszego przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom dla pozytywnego sfinalizowania inwestycji. Wyniki ankiety (tutaj).