W marcu i kwietniu przedstawiciele KIKE odbyli szereg spotkań z przedstawicielami instytucji finansujących rozwój sektora MSP. Impulsem do spotkań jest nadchodząca zmiana profilu wspierania przedsiębiorczości, którą mocno akcentowaliśmy przy okazji niedawnej XXII Konferencji KIKE: odejście od modelu dotacyjnego na rzecz innych instrumentów finansowanych.  

23 marca doszło do spotkania z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu, prowadzącej projekt Sieć Otwartych Innowacji (SOI). Jest to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach. Grantobiorcami (biorcami technologii) w projekcie będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie udzielane jest w postaci refundacji poniesionych wydatków na dwa rodzaje usług:

– Usługi doradcze w wymiarze technologicznym i prawnym,

– Usługi nabycia technologii.

Udzielanie pomocy finansowej na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) będzie odbywało się w formule projektów grantowych na drodze konkursu, na podstawie umów o powierzenie grantu. Projekt przewidziano do realizacji od IV kwartału 2017 r. do maksymalnie IV kwartału 2022 r.

Jeśli chodzi o intensywność wsparcia, to usługi doradcze finansowane są w 85%, natomiast usługi nabycia technologii – zgodnie z mapą pomocy publicznej (dla woj. łódzkiego 35% dla dużych firm, 45% dla średnich i 55% dla mikro i małych). Wdrażana technologia musi zostać oceniana na poziom co najmniej 7 w skali TRL (gotowości technologicznej; Poziom 7 osiągany jest w momencie demonstracji opracowanego prototypu w otoczeniu operacyjnym. Test umożliwia przeprowadzenie poprawek i dalszy rozwój technologii).

Co równie ważne, Sieć Otwartych Innowacji świadczy też usługi szkoleniowe, realizowane dla przedsiębiorców w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Z punktu widzenia ISP szczególnie interesujące są możliwości realizacji szkoleń w zakresie kapitalizacji giełdowej, emisji obligacji i innych metod pozyskiwania kapitału rynkowego, w tym venture capital i private equity.

 

Temat ten omówiono też szczegółowo przy okazji spotkania z Krajowym Punktem Kontaktowym Instrumentów Finansowych UE, prowadzonym przez Związek Banków Polskich – uzyskano na nim dane kontaktowe do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

 

Ponadto w dniu 5 kwietnia 2018 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja dotycząca programów wsparcia dla przedsiębiorstw zarządzanych centralnie przez KE tj. HORYZONT 2020, COSME i powiązanych z nimi instrumentów finansowych.

Celem konferencji było wskazanie obszarów problemowych w zakresie aplikowania o wsparcie przez polskie podmioty oraz sposobów zaradzenia im przez wspólne wysiłki administracji rządowej, samorządowej, instytucje otoczenia biznesu, organizacje przedsiębiorców, uczelnie i instytuty badawcze, wreszcie – samych przedsiębiorców.

Konferencja podzielona była na 2 główne części:

– pierwsza z nich poświęcona była programowi Horyzont 2020,

– natomiast druga programowi COSME oraz jego instrumentom finansowym.

Przedstawiciele KIKE wzięli udział w spotkaniu aby zapoznać się z dostępnymi możliwościami finansowania projektów inwestycyjnych z tych właśnie programów na podstawie dotychczasowych doświadczeń beneficjentów.

Szczególnie interesujący jest tu program COSME: jest on skierowany do małych i średnich firm poprzez pożyczki i gwarancje bankowe, realizowane przez BGK za pośrednictwem banków komercyjnych, wybranych w drodze konkursu. Obecnie pożyczek udziela 9 banków komercyjnych.

 

KIKE będzie prowadzić dalsze działania w obszarze alternatywnych źródeł finansowania; o ich efektach będzie informować na bieżąco.