W dniu dzisiejszym odbyło się w Warszawie spotkanie KIKE z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego Adamem Struzikiem, w czasie którego omówiony został wpływ wysokości stawek za pas drogowy na lokalizację inwestycji szerokopasmowych na obszarach białych – realizowanych zarówno ze środków własnych operatorów, jak i z dofinansowaniem. Przeanalizowane zostały również bieżące prace nad w/w stawkami prowadzone w GFin (Grupie ds. Finansowania Inwestycji Szerokopasmowych działającej w ramach Memorandum przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji).

Pan Marszałek zadeklarował szeroką pomoc i przedstawił propozycje konkretnych działań, z których pierwszym jest udział KIKE w jutrzejszym (2.07.2015 r.) Spotkaniu Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, na którym przedstawiona zostanie w szerszym gronie mazowieckich JST prezentacja KIKE dot. stawek. W przygotowaniu są już kolejne projekty współdziałania Izby i Urzędu mające na celu tworzenie warunków sprzyjających inwestycjom szerokopasmowym.

Województwo Mazowieckie jest kolejnym z regionów, które włączyły się w prace mające na celu obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego do poziomu nie wyższego, niż stawka 20 zł przyjęta dla dróg krajowych i autostrad. Przypomnijmy, iż jakkolwiek zgodnie z przepisami stawki za pas drogowy powinny uwzględniać kategorię drogi, a więc dla dróg lokalnych być niższe, niż dla dróg krajowych, to wiele gmin i powiatów utrzymuje stawki sięgające 10-krotności opłat dla dróg krajowych.

Tak wysokie opłaty lokalne stanowią barierę niemożliwą do sfinansowania zarówno przez RSSy, jak i lokalne sieci dostępowe. Fakt ten jest znany i w analizach kosztowo-popytowych przyjmuje się, iż maksymalna stawka pozwalająca na budowę i utrzymanie sieci szerokopasmowej w zależności od poziomu zurbanizowania terenu, powinna zamykać się maksymalnie w kwocie 10-20 zł za m2. JST przyjmujące wyższe stawki w praktyce wykluczają swoje jednostki z inwestycji szerokopasmowych – również tych realizowanych z dofinansowaniem. Dofinansowanie obejmuje bowiem jedynie koszty budowy, a nie utrzymania sieci.

KIKE wraz z zainteresowanymi samorządami oraz MAC prowadzi zarówno kampanię informacyjną, jak i działania mające na celu obniżenie stawek w całym kraju.