Publikujemy kolejne stanowisko KIKE sporządzone w toku konsultacji UKE dot. projektu „Wytycznych w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC”. Konsultacje trwają do 30.06.2015 r. i obejmowały również warsztaty, w czasie których przedstawiliśmy również szereg uwag.

Poniższe opracowanie gromadzi większość ze zgłoszonych uwag, jednak dynamiczny charakter prac nad dokumentem powoduje, iż spodziewać się należy dalszych zmian. W szczególności dlatego, iż blisko 100 stronnicowy dokument roboczy UKE wydaje się być na dzień dzisiejszy raczej szeroką analizą sposobów budowy niektórych typów sieci NGN i możliwych wariantów świadczenia na nich usług, niż precyzyjnym załącznikiem do POPC doprecyzowującym wydatki w zakresie kosztów kwalifikowanych. Dobrym przykładem jest tu szerokie omówienie wymagań wobec sieci wewnątrz budynkowych oraz CPE, które nie będą finansowane z POPC. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż w obecnej formie proponowane studium dot. raczej analizy możliwych sposobów realizacji usług hurtowych, niż jest załącznikiem do POPC. Co jednak najbardziej niepokojące – UKE koncentruje się przede wszystkim na możliwie szerokim zapewnieniu możliwości realizacji dowolnych usług przez hipotetycznych operatorów alternatywnych, w całości narzucając koszty CAPEX i OPEX na ramiona potencjalnych beneficjentów nazywanych OSD (Operatorami Sieci Dostępowych).

Analizując brzmienie dokumentu UKE trudno oprzeć się wrażeniu, iż w dokumencie tym najmniej chodzi o HP, czyli zapewnienie dostępu abonentom.

Z naszych rozmów z innymi uczestnikami konsultacji wynika, iż nie jesteśmy odosobnieni w takiej analizie. Do 1 września (start naboru) należy spodziewać się dalszych prac nad “Wytycznymi”.

20150629_Stanowisko konsultacyjne KIKE_dstęp hurtowy_finalne