W dniu 24 czerwca 2014 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszona została zapowiadana od dłuższego czasu ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Jej wejście w życie nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 25 grudnia 2014 r.

Jakich umów dotyczyć będą wchodzące w życie zmiany?

Zmiany odnosić się będą w szczególności do zasad i trybu zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasad i trybu wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Omawiane przypadki dotyczyć zatem będą tych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które zawierane będą poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w trakcie wizyty przedstawiciela dostawy usług w miejscu zamieszkania konsumenta) oraz na odległość tj. za pomocą środków porozumienia się na odległość, co w przypadku umów oświadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczyć będzie tych zawieranych poprzez formularze zamieszczone na WWW dostawcy usług (zob. art. 56 ust. 2 PT).

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w innych umowach

Wchodzące w grudniu przepisy dotyczyć będą także licznych obowiązków przedsiębiorcy o charakterze informacyjnym, mających zastosowanie również do innych niż zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość umów z konsumentami.

Artykuł 8 ustawy wskazuje, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały m.in. o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy, za jakość świadczenia czy czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy. To tylko kilka przykładów z całej listy nowych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, o których szerzej będzie jeszcze okazja napisać. Część z nich omówiona zostanie na blogu okablowani.pl (www.okablowani.pl).

Wydłużony termin na odstąpienie od umowy

Konsumentowi zawierającemu umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługiwało będzie prawo odstąpienia od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy. Inaczej mówiąc, w razie zaniedbania obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia, konsumentowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy przez okres 12 miesięcy od jej zawarcia.

Zmianie ulegają również procedury związane ze zwrotem rzeczy przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy (dotyczyć to może także sprzętu przedsiębiorcy przekazanego abonentowi w celu świadczenia usług). Konsument będzie miał obowiązek zwrotu takiej rzeczy przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Pouczenie i odstąpienie od umowy na wzorach

Ustawodawca przewidział w ustawie dwa załączniki, które mają mieć zastosowane do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Pierwszym jest wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy, którego wykorzystanie w praktyce również powoduje, że zostanie spełniona pewna część obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy względem konsumenta. Drugim z kolei jest wzór formularza odstąpienia od umowy, przy pomocy którego konsument może złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wykorzystanie tego wzoru przez konsumenta nie jest konieczne dla osiągnięcia celu jakim będzie odstąpienie do umowy (może przygotować własne oświadczenie).

Co z umowami już zawartymi?

Należy zauważyć, że do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wraz z wejściem w życie omawianych zmian utracą moc ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wprowadzone zmiany niestety ponownie wymagać będą zapewne modyfikacji stosowanych przez dostawców usług telekomunikacyjnych wzorców umownych.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, www.okablowani.pl,

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888