30 czerwca br. WWPE przesłała Beneficjentom oraz Izbie pismo dot. sposobu rozliczania wskaźników projektu w ramach Działania 8.4 PO IG. Pismo to jest efektem toczącej się od kilku miesięcy pomiędzy administracją publiczną (m.in. WWPE i MAC), a ISP dyskusji dot. kwalifikowalności instalacji abonenckich wykonywanych przez Beneficjentów w kontekście wymogów POIG 8.4.

Jednym z najbardziej gorących zagadnień jest możliwość wymiany np. starego łącza radiowego abonenta, na szerokopasmowe łącze światłowodowe oraz podobnych sytuacji modernizacyjnych. W publikowanym niżej piśmie WWPE przychyla się do części postulatów operatorów wskazując, iż taka wymiana infrastruktury jest możliwa wobec abonenta, któremu: “dotychczas świadczono mu usługę o przepustowości niższej niż 2 Mb/s, (a) z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej świadczenie takich usług w danej lokalizacji” świadczenie usług o wyższej przepustowości nie jest możliwe.

Z uwagi na fakt, iż wiele ze zgłaszanych przez ISP problemów i sytuacji faktycznych pozostaje nadal poza ramami omawianego pisma, KIKE prowadzi z WWPE dalsze konsultacje. Dziękujemy jednak Pani Dyrektor Elizie Pogorzelskiej za doprecyzowanie w cyt. piśmie zagadnień, które omawiane były na ostatniej Konferencji KIKE w maju br.

Poniżej publikujemy pełną treść pisma:

20140630_WWPE_def_abonenta_15-35-16_KW_59578_WWPE_plik6