Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej prezentuje raport pt. Analiza zasad współpracy w przedmiocie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości Lasów Państwowych.

Raport jest odpowiedzią na głosy członków Izby, a także pozostałych, niezrzeszonych w KIKE przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące zbadania stanu prawnego i faktycznego w zakresie udostępnienia nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z instalacją i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z uwagi na brak podobnych opracowań i badań, raport jest sposobem na wypełnienie tej luki, a jednocześnie próbą zdefiniowania praktyk i opisania problemów, występujących zarówno na etapie wnioskowania o udostępnienie nieruchomości Lasów Państwowych jak i na etapie realizacji dostępu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Raport podzielony jest na sześć części. Pierwsza i druga zostały poświęcone omówieniu struktury Lasów Państwowych oraz przepisów regulujących udostępnianie nieruchomości leśnych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Trzecia część analizy zawiera opracowanie danych statystycznych, pozyskanych przez KIKE w trybie dostępu do informacji publicznej od RDLP oraz poszczególnych Nadleśnictw. Z kolei opracowanie danych statystycznych, pozyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych zawiera część piąta opracowania. Z punktu widzenia celu sporządzenia raportu, najistotniejsze wydają się dwie ostatnie, merytoryczne części opracowania, tj. rozdziały z wnioskami i rekomendacjami. Zaproponowane tam rozwiązania zidentyfikowanych problemów, mają doprowadzić do zmian w sferze faktycznej jak i prawnej, co ma przełożyć się na usprawnienie współpracy dysponentów nieruchomości leśnych z branżą telekomunikacyjną.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane przez KIKE w trybie dostępu do informacji publicznej od wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw w kraju oraz w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dopiero zestawienie tych dwóch kategorii danych, pozyskanych zarówno od udostępniających jak i korzystających, pozwala na przyjęcie obiektywnych wniosków dotyczących stanu udostępniania nieruchomości leśnych na cele telekomunikacyjne.

Z tych też powodów KIKE oraz autorzy raportu czują się upoważnieni, aby zaprezentować swoje stanowisko oraz wnioski, w tym odnoszące się do możliwych zmian obowiązującego stanu prawnego.

 

Zachęcamy do lektury raportu!