Jak poinformowało dziś UKE: “w dniu wczorajszym przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Rafała Trzaskowskiego i w dniu dzisiejszym zostanie przekazane do publikacji w dzienniku ustaw”.

Komunikat oznacza, iż w ciągu kilku dni ruszy tegoroczna inwentaryzacja – SIIS i związane z nią terminy. Na skierowane do UKE pytanie o terminy inwentaryzacji w świetle daty publikacji rozporządzenia Urząd wyjaśnił ponadto (dziękujemy!):

Witam serdecznie,

Przekazujemy poniżej fragmenty pisma, które otrzymali Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni:

I „Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800, z późn. zm.), zwanej dalej „Pt”, Prezes UKE wzywa do przekazania w terminie do dnia 31 marca 2014 r. wykazu:

a) obszarów, które w 2013 r. – zostały objęte zasięgiem dostarczanej przez Państwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;

b) nowych obszarów, które w 2014 r. – zostaną objęte zasięgiem dostarczanej przez Państwa publicznej sieci telekomunikacyjnej, wraz z określeniem warunków, na jakich to nastąpi.”

II Od dnia 1 kwietnia 2013 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani przekazywać aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb wykonania obowiązku Prezesa UKE, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Ustawy, informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizować je corocznie, w terminie do dnia 31 marca danego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

W związku z powyższym Prezes UKE przypomina o konieczności przekazania w terminie do dnia 31 marca 2014 r. informacji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.”

Z pisma zatem wyraźnie wynika, iż termin przekazania danych zarówno o planach inwestycyjnych, jak i posiadanej infrastrukturze oraz świadczonych usługach upływa 31.03.2014 r.

W związku z tym uprzejmie informuję, że UKE już zakreślił konkretne terminy na wykonanie inwentaryzacji. Natomiast w dniu wejścia w życie rozporządzenia opublikujemy komunikat i roześlemy do PT e-mail informujący o tym fakcie a tym samym o produkcyjnym (nie testowym) uruchomieniu SIIS.

Z pozdrowieniami,

Sekretariat Rady ds. Inwentaryzacji