Do 31 stycznia 2014 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są do złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej ilości przypadków udostępniania w 2013 roku uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych podlegających retencji.

Powyższy obowiązek wynika z dyspozycji art. 180g ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, a realizowany jest poprzez wypełnienie i przesłanie Prezesowi UKE stosownego formularza, stanowiącego załącznik do Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych. O wejściu w życie nowego rozporządzenia informowałem już wcześniej na stronie KIKE.pl:

https://www.kike.com.pl/2013/10/29/nowy-wzor-formularza-do-przekazywania-informacji-w-zakresie-retencji-danych/

Przekazanie informacji, o której mowa powyżej jest obowiązkowe, nawet w sytuacji braku skierowania do przedsiębiorcy stosownego wniosku o udostępnienie danych w 2013 roku. Za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 180g PT, przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu grozi nałożenie przez Prezesa UKE kary pieniężnej, a dodatkowo istnieje możliwość nałożenia takiej sankcji finansowej również na osobę kierującą przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym.

Szersze wyjaśnienia dotyczące w/w obowiązków i zasad wypełnienia formularza sprawozdawczego znajdują się na stronie UKE: https://www.uke.gov.pl/przypominamy-o-sprawozdaniach-w-zakresie-retencji-danych-za-2013-rok-13251

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888