Rada Ministrów przyjęła wczoraj Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Narodowy Plan Szerokopasmowy i Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020. Dokumenty te określają, w jaki sposób wykorzystamy środki unijne, a także środki z innych źródeł do cyfryzacji Polski.

“Wychodzimy z założenia, że wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. Właśnie dlatego powstał Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), w którym wskazujemy trzy najważniejsze obszary cyfryzacji na lata 2014-2020 wspierany z pieniędzy unijnych – dostęp do szybkiego internetu, e-administracja i otwarty rząd oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czyli cyfrowe kompetencje obywateli” – podkreśla resirt cyfryzacji.

Drugi dokument to Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS), który określa bardziej szczegółowo, w jaki sposób kontynuowana będzie budowa sieci szerokopasmowych. Celem jest zapewnienie każdemu Polakowi dostępu do szybkiego internetu. Dzięki przyjęciu i realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego dostęp do szybkich usług szerokopasmowych ma uzyskać prawie 16,5 mln Polaków

Z kolei Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) poświęcony jest rozbudowie e-administracji i e-usług przyjaznych dla obywateli. Pokazuje, jak rozbudowując istniejące już e-usługi stworzyć system wygodny i skoncentrowany na potrzebach obywateli.

Na realizację programu operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczonych jest 2,26 mld euro. Na rozwój dostępu do szybkiego Internetu przewidziano 1,02 mld euro, Zgodnie z zapisami w Europejskiej Agendzie Cyfrowej program zakłada objęcie dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wszystkich gospodarstw w Polsce do końca 2020 roku (na koniec 2012 roku miało go 44,5 proc. gospodarstw przy średniej dla 27 krajów UE na poziomie 53,8 proc.). Druga tzw. oś programu,rozwój e-administracji i otwartego rządu, zostanie zasilona środkami na poziomie prawie 1,04 mld euro, a na trzecią, dotyczącą cyfrowej aktywizacji społeczeństwa jest 135 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

https://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/rzad-przyjal-trzy-dokumenty-zwiazane-z-inforamtyzacja-i-cyfryzacja-panstwa.html