W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sprawie ciążącego na nich obowiązku informacyjnego dotyczącego udostępniania uprawnionym podmiotom (m.in. Policja, ABW, CBA etc.), Służbie Celnej, sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych, podlegających obowiązkowemu zatrzymywaniu i przechowywaniu (dane retencyjne) uprzejmie informuję, że na mocy art. 180g ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do dnia 31 stycznia, jest obowiązany do złożenia Prezesowi UKE, za rok poprzedni informacji o:

1) łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1;

2) czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;

3) łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o którym mowa w pkt 2, nie mógł być zrealizowany.

Przekazanie informacji, o której mowa powyżej jest obligatoryjne dla każdego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, nawet wówczas gdy nie był on adresatem wniosków lub żądań udostępnienia danych retencyjnych. Jest także obligatoryjne w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził działalność telekomunikacyjną tylko przez część poprzedniego roku.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 28 ustawy podmiot, który nie wypełni powyższego obowiązku, poprzez niezłożenie formularza lub złożenie go po 31 stycznia 2014 r., podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w art. 210 ust. 1 ustawy.

Istotnym jest również fakt, że z dniem 21 stycznia 2013 roku, nastąpiła istotna zmiana przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczyła skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania danych retencyjnych. Obecnie okres ten wynosi 12 miesięcy.

Na skutek powyższego zmieniony został wzór formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi UKE informacji o udostępnianiu danych retencyjnych w roku poprzednim. Wzór formularza określony został w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 11 października 2013 r. (DZ. U. z 2013 r., poz. 1201). Rozporządzenie to zastępuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 3 poz. 15). Tym samym wzór formularza obowiązujący w latach 2010-2012 jest już nieaktualny.

Szczegółowa informacja dotycząca obowiązku informacyjnego przedsiębiorców w zakresie retencji oraz sposobu jego realizacji została opublikowana dodatkowo na stronie internetowej Prezesa UKE, pod adresem:

https://www.uke.gov.pl/przypominamy-o-sprawozdaniach-w-zakresie-retencji-danych-za-2013-rok-13251

Zważywszy na to, że pytania w zakresie określonego wyżej obowiązku mogą być również podnoszone w ramach współpracy z kierowaną przez Pana Izbą, będę zobowiązany za jej rozpowszechnienie i wykorzystanie w kontaktach z członkami Izby. Pozwoli to na zwiększenie skuteczności wykonania obowiązku ustawowego i wyjaśni wątpliwości co do sposobu jego realizacji jak największej liczbie przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Jednocześnie informuję, że w przypadku dodatkowych pytań ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych konsultacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Obronnych UKE:

Jurkiewicz Marek, tel. 22 5349 237, m.jurkiewicz@uke.gov.pl

Figurski Jerzy, tel. 22 5349 378, j.figurski@uke.gov.pl

Kuczerski Tomasz, tel. 22 5349 183, t.kuczerski@uke.gov.pl

Z poważaniem,

Jacek Matyszczak

Dyrektor

Departamentu Spraw Obronnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej

tel. 225349248 kom.668470930

j.matyszczak@uke.gov.pl