Począwszy od 1 stycznia 2014 roku wejdą w życie zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT), które będą miały swoje konsekwencje również dla branży telekomunikacyjnej. Zmiany dotyczyć będą między innymi momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Warto zatem prześledzić i porównać jak moment powstania obowiązku podatkowego przedstawia się obecnie, a jak będzie się prezentował począwszy od 1 stycznia 2014 roku.

· O Obecnie (to jest do dnia 31 grudnia 2013 r.), zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli termin płatności faktury VAT wynika z postanowień umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych to obowiązek podatkowy powstaje z upływem wyznaczonego w umowie terminu na zapłatę faktury, natomiast 1 stycznia 2014 roku, zgodnie z ustawą o zmianie VAT z dnia 7 grudnia 2012 roku, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych.

Zmiany oznaczają, że w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych przyspieszeniu ulegnie moment powstania obowiązku podatkowego, który będzie miał miejsce nie po upływie terminu płatności faktury VAT, ale właśnie w momencie jej wystawienia.

Zmiana może być szczególnie istotna dla dostawców usług telekomunikacyjnych, u których do tej pory termin wystawienia faktury VAT i upływ terminu jej płatności miały miejsce w dwóch różnych miesiącach. Zmiany w ustawie o VAT mogą spowodować także zmiany dla abonentów, gdyż przedsiębiorcy mogą rozważać wprowadzenie zmian w okresach rozliczeniowych.

Zmianie ulegnie również termin wystawiania samych faktur, zgodnie z dodanym od 1 stycznia 2014 r. art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, generalną zasadą jest wystawianie faktur nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od generalnej zasady istnieją również wyjątki, które dotyczą świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych. W tych przypadkach fakturę wystawiać będzie można nie później niż z upływem terminu jej płatności.

Warto również wspomnieć o przepisach przejściowych do wchodzących niebawem w życie zmian. Jeżeli z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynikał termin płatności za te usługi, a faktura wystawiona została przed dniem 31 grudnia 2013 roku, powstanie obowiązku podatkowego będzie miało miejsce na zasadach, które funkcjonują obecnie to jest z upływem terminu płatności tej faktury VAT (art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie VAT z dnia 7 grudnia 2012 roku).

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888