26 października weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych.

Formularz_retencja_danych


Przypominamy, że korzystając z nowego wzoru formularza przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są do przekazania Prezesowi UKE w terminie do 31 stycznia 2014 roku informacji dotyczących retencji danych telekomunikacyjnych w roku 2013. Obowiązek taki wynika z treści art. 180g ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej „PT”) i powinien zostać wykonany bez odrębnego wezwania ze strony Prezesa UKE.

Zakres informacji, jakie należy przedstawić w formularzu dotyczy łącznej liczby przypadków, w których uprawnionym podmiotom (np. Policji, Straży Granicznej, wywiadowi skarbowemu), Służbie Celnej, sądowi i prokuraturze były udostępniane dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 PT; czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez te podmioty wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie oraz łącznej liczby przypadków, w których pisemny wniosek lub ustne żądanie, nie mogły być zrealizowane.

Przekazywanie danych Prezesowi UKE służy celom statystycznym, gdyż nasz organ regulacyjny zgromadzone informacje przekazuje w dalszej kolejności Komisji Europejskiej.

Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne dopuszczają w niektórych przypadkach możliwość współdziałania przedsiębiorców telekomunikacyjnych przy wypełnianiu obowiązków, określonych zbiorczo jako obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przypadku obowiązku w zakresie retencji danych, istnieje możliwość wspólnego wykonywania tych obowiązków przez przedsiębiorców lub powierzenia tego obowiązku innemu przedsiębiorcy z jednoczesnym powierzeniem składania Prezesowi UKE informacji dotyczących udostępniania danych (wszystkie te czynności na podstawie zawartej między przedsiębiorcami umowy). Należy jednak zwrócić uwagę, że powierzenie innemu przedsiębiorcy wykonywania obowiązków, wcale nie zwalnia powierzającego przedsiębiorcy z odpowiedzialności za ich realizację.

Istnieje jednak możliwość takiego zredagowania umowy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, aby skutki niedopełniania obowiązku mogły być nieco złagodzone poprzez odpowiednie uregulowanie odpowiedzialności podmiotu, który nienależycie wykonał umowę względem powierzającego przedsiębiorcy, w skutek czego na ten ostatni nałożona została kara pieniężna.

Na koniec należy jeszcze przypomnieć o skróceniu okresu przechowywania „danych retencyjnych”. Wskutek nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne z 16 listopada 2012 roku, przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani na własny koszt zatrzymywać i przechowywać „dane retencyjne” przez okres 12 miesięcy (poprzednio był to okres 24 miesięcy), licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia. Zgodnie z treścią nowelizacji, z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających, przedsiębiorcy telekomunikacyjni byli zobowiązani do zniszczenia danych przechowywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 180g PT, przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu grozi nałożenie przez Prezesa UKE kary pieniężnej, a dodatkowo istnieje możliwość nałożenia takiej sankcji finansowej również na osobę kierującą przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888