Przedstawiamy uwagi KIKE odnoszące się do Projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące przede wszystkim implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (dalej Dyrektywa), a także mające na celu likwidację barier powstałych na drodze realizacji inwestycji szerokopasmowych.

20150728_stanowisko_założenia_noweli_megaustawy_KIKE