W dniu 9 września 2013 r. Prezes UKE wydał stanowisko w sprawie wdrożenia obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w trybie przewidzianym w przepisie art. 139 Prawa telekomunikacyjnego (dalej „Pt”).


Przedmiotowy dokument, dotyczy obowiązku nałożonego na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, polegającego na umożliwieniu innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom, o którym mowa w przepisie art. 4 Pt oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność telekomunikacyjną dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Prezes UKE wskazał, że celem przepisu art. 139 Pt jest zapewnienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości dla potrzeb samodzielnego wybudowania przez nich infrastruktury telekomunikacyjnej. W ocenie Prezesa UKE omawiany przepis, będzie służył rozwojowi sieci nowej generacji. Przedmiotem dostępu, o którym mowa w przepisie art. 139 Pt jest infrastruktura telekomunikacyjna oraz nieruchomości (w tym budynki), będące w zasobach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. W ocenie Prezesa UKE, omawiany obowiązek dotyczy głównie elementów infrastruktury pasywnej (tj. miejsc w szafach telekomunikacyjnych, konstrukcji dachowych, kanalizacji kablowej, słupów, wież, masztów), które będą wykorzystywane przez wnioskującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w celu budowy własnej sieci telekomunikacyjnej. Ponadto z przepisu art. 139 Pt wynika obowiązek udostępnienia istniejącego w budynku przyłącza lub instalacji telekomunikacyjnej, jeżeli powielanie takiej infrastruktury byłoby niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne.

W swoim Stanowisku Prezes UKE wskazał, że podmiotem zobowiązanym do umożliwienia przedmiotowego dostępu jest każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, w tym właściciel lub zarządca nieruchomości. W ocenie Prezesa UKE obowiązek uregulowany w przepisie art. 139 Pt w praktyce dotyczy również spółdzielni mieszkaniowych, będących jednocześnie przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Oznacza to, że w przypadku odmowy zapewnienia dostępu do nieruchomości (budynku), który stanowi własność lub jest zarządzany przez spółdzielnię mieszkaniową, posiadającą status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, procedura dostępowa musi być prowadzona na podstawie art. 139 Pt, a nie art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Istotne zatem, aby przed wszczęciem postępowania administracyjnego i złożeniem wniosku o dostęp ustalić w pierwszej kolejności: czy spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, albowiem od tego zależy właściwy tryb i podstawa prawna żądania uzyskania dostępu do nieruchomości.

Podstawową i niestety dla lokalnych ISP bardzo istotną różnicą pomiędzy dostępem uregulowanym w przepisie art. 139 Pt, a dostępem określonym w przepisie art. 30 Megaustawy jest odpłatność. Co do zasady, dostęp na podstawie drugiego z tych przepisów jest nieodpłatny, podczas gdy na podstawie art. 139 Pt zasadą jest odpłatność! W celu pomocy przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w ustaleniu wysokości opłat za zapewnienie dostępu do nieruchomości oraz infrastruktury telekomunikacyjnej Prezes UKE w osobnym dokumencie, załączonym do Stanowiska przedstawił ogólne zasady i wytyczne dotyczące wyznaczania wysokości opłat za usługi dostępu do nieruchomości.

Stanowisko Prezesa UKE oraz wytyczne do ustalania opłat, związanych z zapewnieniem dostępu w trybie przepisu art. 139 Pt dostępne są na stronie internetowej UKE:

https://www.uke.gov.pl/dostep-do-nieruchomosci-i-infrastruktury-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-12872

Prezes UKE wyraźnie podkreślił, że zasadą powinna być dobrowolna współpraca stron i samodzielne kształtowanie przez nich łączącego je stosunku prawnego, natomiast jego interwencje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji blokowania dostępu do nieruchomości (łącznie z brakiem zawarcia stosownej umowy w ustawowym terminie). Zgodnie ze Stanowiskiem Prezes UKE oczekuje, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni we własnym zakresie przygotują się do świadczenia usługi dostępu do nieruchomości oraz wypracują komercyjne, minimalne warunki umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym kwoty opłat za dostęp.

Na koniec należy wskazać, iż 9 września 2013 roku Prezes UKE poinformował o rozpoczęciu konsultacji, dotyczących wypracowania stanowiska odnośnie art. 30 Megaustawy, który reguluje dostęp do nieruchomości i budynków, będących własnością lub zarządzanych przez podmioty, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Stosowne stanowisko jest także przygotowywane przez KIKE.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888