Każda podejmowana decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona uzyskaniem należytej informacji na temat danego projektu. Nabywca sieci telekomunikacyjnej powinien zdawać sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia określonych czynności jeśli chce mieć pewność, że jego transakcja będzie bezpieczna. W praktyce nabywania/zbywania sieci najczęściej spotyka się problemy, które można podzielić na kilka grup:

1) Uzyskanie/transfer tytułu prawnego do nieruchomości /budynku– szczególnie istotnym jest posiadanie przez zbywcę sieci telekomunikacyjnej tytułów do dysponowania nieruchomością na cele budowy, a następnie eksploatację sieci (prawo wstępu na nieruchomość), oraz przede wszystkim skuteczne przeniesienie tych tytułów na nabywcę sieci. Takimi tytułami mogą być w szczególności umowy na korzystanie z nieruchomości na cele określone w art. 30 i art. 33 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, umowy korzystania z kanalizacji teletechnicznej, umowy najmu/ dzierżawy. Inną możliwością do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości pod inwestycję telekomunikacyjną jest ustanowienie służebności przesyłu. Skuteczne zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu będzie stanowiło podstawę do dokonania wpisu na rzecz ISP, prawa do dysponowania nieruchomością w odpowiednim dziale księgi wieczystej nieruchomości.

2) Zbycie infrastruktury a przyznana pomoc z UE – coraz więcej inwestycji w telekomunikacji jest współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, a te przyznawane są z różnymi ograniczeniami związanymi z koniecznością zachowania przez beneficjenta tzw. trwałości projektu. Zdarzeniami, które mogą mieć wpływ na ustalenie czy projekt został poddany znaczącej modyfikacji mogą być transakcje zbycia współfinansowanej z funduszy europejskich sieci telekomunikacyjnej, a także coraz częściej spotykane na rynku przekształcenia podmiotowe ISP (np. przedsiębiorcy w sp. z o.o.). Problematyka ta powinna podlegać rozważeniu przy planowaniu transakcji nabycia sieci.

3) Wniesienie sieci telekomunikacyjnej aportem do sp. z o.o. – w praktyce spotyka się także takie transakcje, na ramach których sieć telekomunikacyjna/przedsiębiorstwo telekomunikacyjne wnoszona/e jest aportem do istniejącej, lub nowo tworzonej spółki kapitałowej (najczęściej spółki z o.o.) w zamian za udziały w takiej spółce. Przy takich transakcjach należy pamiętać o innych skutkach podatkowych wniesienia do spółki z o.o. aportu składników majątkowych w postaci sieci telekomunikacyjnej a innych w odniesieniu do wniesieni aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

4) Przejęcie dotychczasowych klientów – rozważając transakcję nabycia sieci należy wziąć pod uwagę fakt, że sama sprzedaż sieci nie wiąże się z automatycznym przejęciem klientów zbywcy sieci. Konstruując umowy należy tak ukształtować ich postanowienia i wprowadzić takie mechanizmy, aby przejęcie klientów zagwarantować, albo przynajmniej uzależnić dokonanie pełnej płatności ceny za sieć od nabycia odpowiedniej ilości abonentów.
Nie wszystkie jednak transakcje udaje się sfinalizować i część projektów z różnych względów upada na etapach prowadzonych negocjacji, których prowadzenie mogło wygenerować określone koszty. Jeżeli negocjacje prowadzone były przez naszego kontrahenta z naruszeniem dobrych obyczajów, a licząc na zawarcie umowy poniesiona została określona szkoda (no. koszty doradztwa podatkowego), możliwe jest posłużenie się sankcją odszkodowawczą opartą na treści art. 72 § 2 Kodeksu cywilnego- tzw. „winą w kontraktowaniu”. Dlatego przed przystąpieniem do negocjacji, zalecanym jest sporządzenie tzw. porozumień przedkontraktowych, listów intencyjnych, porozumień o zachowaniu poufności itp., dotyczących sposobu prowadzenia negocjacji czy też okoliczności uzasadniających odstąpienie od negocjacji.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański
www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Niniejsza informacja nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158