Od kilku miesięcy w środowisku przedsiębiorców telekomunikacyjnych pojawiają się dyskusje w sprawie zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), dalej „Ustawa. Nowe regulacje mają zostać wprowadzone w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych. Już wiadomo, że terminu jaki został wyznaczony na znaczącą nowelizację Ustawy nie uda się dotrzymać. Wciąż trwają konsultacje projektu, proces ustawodawczy na dobre nie został rozpoczęty, a optymistyczne prognozy przewidują jego zakończenie w okresie wakacyjnym. Niezależnie od tego, czy zmiany zostaną uchwalone w wakacje, czy dopiero po jesiennych wyborach, z pewnością warto zapoznać się z kilkoma istotnymi propozycjami zmian, dotyczącymi relacji ISP – klient, których konsekwencje już dziś można przewidzieć w założeniach do planowanej działalności na najbliższe miesiące/lata.

NOWE ELEMENTY UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Kilka istotnych, postulowanych zmian dotyczy art. 56 Ustawy, który określa katalog obligatoryjnych elementów jakie powinna zawierać umowa z abonentem. Przygotowywana nowelizacja uzupełnia zakres obowiązkowych postanowień umownych, przede wszystkim o takie elementy jak:

  • określenie sposobu dokonywania płatności;
  • warunki korzystania z promocji, w tym minimalny okres trwania umowy promocyjnej;
  • ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług urządzeń końcowych;
  • uprawnienia abonenta w przypadku niezapewnienia przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych minimalnych, gwarantowanych parametrów świadczonej usługi;
  • sposoby kontaktowania się z podmiotami, które tę usługę świadczą;
  • zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów;
  • sposób przekazywania abonentowi informacji i zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
  • minimalną gwarantowaną prędkość transferu danych w ramach świadczonej usługi dostępu do sieci Internet, która nie może być niższa niż 90% prędkości oferowanej lub prezentowanej w materiałach informacyjnych lub promocyjnych (co wywołuje obecnie najwięcej emocji- przyp. aut. ).

MAKSYMALNY CZAS/ZMIANY UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zmiana art. 56 Ustawy przewiduje ponadto, iż maksymalny okres obowiązywania pierwszej umowy z abonentem nie może przekroczyć 24 miesięcy, a co więcej, abonent miałby także możliwość zawarcia takiej umowy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Zmiany miałyby dotyczyć także złagodzenia wymogu zawierania (i aneksowania) umów z abonentami w formie pisemnej (lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego), dopuszczając możliwość potwierdzenia zawarcia umowy np. drogą korespondencji mailowej.

MINIMALNY, GWARANTOWANY TRANSFER DANYCH

Konsekwencją planowanego wprowadzenia nowej treści art. 56 Ustawy w zakresie minimalnej, gwarantowanej prędkości transferu danych w ramach świadczonej usługi dostępu do Internetu i technicznej możliwości jej weryfikacji przez klientów jest redakcja nowego artykułu 105a. Przepis ten miałby sankcjonować podawanie przez ISP nieprawdziwych (zawyżanych) parametrów usług oraz późniejsze niewywiązywanie się z postanowień umownych w tym zakresie. W takich sytuacjach abonent nie ponosiłby opłaty abonamentowej za świadczoną usługę za okres rozliczeniowy, w którym parametry tej usługi nie odpowiadały minimalnym, gwarantowanym umową prędkościom. Wyjątek od powyższej reguły miałby wiązać się z przypadkami, kiedy problemy z zagwarantowanymi prędkościami łącza spowodowane były przyczynami przejściowymi lub były wynikiem okoliczności, za które ISP nie ponosi odpowiedzialności (np. spowodowane przez abonenta). Dodatkowo, poza ramami powyższej zasady znajdowałyby się także przypadki kiedy łączny czas, w którym parametry usługi nie były zgodne z minimalnymi jej wartościami, gwarantowanymi przez ISP, nie przekroczyłyby 12 godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Ostanie postulaty wywołują obecnie najszerszą dyskusję, zwłaszcza co do technicznych możliwości zagwarantowania użytkownikom końcowym weryfikacji przepustowości transmisji danych. W jakim zakresie konieczne zmiany zostaną implementowane dowiemy się zapewne już niebawem.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego i zajmującym się problematyką zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158