W dniu 16 listopada 2012 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1445) – dalej Ustawa Nowelizująca. Nowelizacja opublikowana została w Dzienniku Ustaw RP w dniu 21 grudnia 2012 roku, a w związku z przewidzianym w art. 28 Ustawy Nowelizującej 30 dniowym vacatio legis zmiany (z nielicznymi wyjątkami wskazanymi w art. 28) zaczną obowiązywać począwszy od 21 stycznia 2013 roku.

Ustawa Nowelizująca w zakresie jej regulacji wdraża do polskiego porządku prawnego szereg dyrektyw Unii Europejskiej (w tym m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 136 z dnia 25 listopada 2009 r., zmieniającą dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników) oraz dokonuje wykonania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 i 531/2012.

Dla dostawców usług, szczególne znaczenie ma przepis przejściowy Ustawy Nowelizującej tj. art. 13 ust. 1, zgodnie z którym dostawcy usług telekomunikacyjnych zobowiązani są do dostosowania warunków umów, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, do przepisów Ustawy Nowelizującej w terminie 5 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli w praktyce do 21 czerwca 2013 roku, przy czym z uwagi na określone przepisami PT procedury zmiany warunków umów, o zmianach abonenci powinni zostać w sposób należyty poinformowani co najmniej na miesiąc przed ich wprowadzeniem w życie (zatem w praktyce do 21 maja 2013 roku).

Ustawa Nowelizująca nakłada na operatorów telekomunikacyjnych kilka nowych obowiązków (w tym np. konieczność prowadzenia rejestru naruszeń danych osobowych –zob. art. 174d PT w nowym brzmieniu), wprowadza także nowe uregulowania w zakresie relacji dostawca usług – abonent, oraz modyfikuje przepisy dotyczące obowiązkowych elementów umowy (także regulaminu) o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Spośród najistotniejszych zmian, dotyczących obowiązków dostawcy usług i więzi zobowiązaniowej abonenta z dostawcą usług Ustawa Nowelizująca wprowadza:

a) możliwość zawierania umów w formie elektronicznej za pomocą elektronicznego formularza, umieszczonego na stronie internetowej dostawcy usług;

b) zakaz zawierania umów z konsumentami na okres dłuższy niż 24 miesiące, przy czym ograniczenie to dotyczy wyłącznie umów zawieranych pierwszy raz z danym klientem. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy Nowelizującej wprowadzenie maksymalnego okresu obowiązywania takich umów nie będzie dotyczyło tych, które zostały zawarte przed wejściem w życie Ustawy Nowelizującej, czyli przed 21 stycznia 2013 roku,

c) obowiązek oferowania przez dostawców usług użytkownikom końcowym umów na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy,

d) obowiązek publikacji regulaminu świadczenia usług na stronie internetowej dostawcy usług,

e) modyfikację zapisu dotyczącego roszczenia o zwrot ulg – roszczenie o zwrot ulg nie będzie przysługiwać dostawcy w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulg będzie telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

f) obowiązek informowania Prezesa UKE, na jego żądanie, o stosowanej metodzie pomiaru, jeśli świadcząc usługę dostępu do sieci Internet dostawca podaje do publicznej wiadomości, w szczególności w materiałach informacyjnych lub promocyjnych, lub w umowie prędkość transmisji,

g) skrócenie okresu w zakresie retencji danych – Ustawa Nowelizująca skraca obowiązek przechowywania danych do 12, a nie jak poprzednio 24 miesięcy.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego i zajmującym się problematyką zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158