W dniu 25 października 2011 r. uchwalona została wspólna dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE dotycząca zmian w prawie konsumenckim. Zmiany dotyczyć będą przepisów, które stosuje się do umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) i w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość).

Nowości znajdą zatem zastosowanie m.in. do podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i prowadzących działalność gospodarczą w ramach e-commerce.

Projekt zakładanych zmian, implementujących powyższą dyrektywę przewiduje uchylenie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Te dwa akty prawne mają być zastąpione przyjęciem nowej ustawy o prawach konsumenta.

Wskazując na zakres zmian należy zwrócić uwagę, że planowane jest wydłużenie do 14 dni okresu „bezkosztowego” odstąpienia od umowy zawartej na odległość i umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. W Polsce obecnie ten termin wynosi 10 dni i liczony jest od dnia wydania rzeczy w przypadku umów zawartych na odległość, a gdy dotyczy umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i umów zawartych na odległość, ale dotyczących świadczenia usług, od dnia ich zawarcia. Termin 14 dni od zawarcia umowy obowiązywać będzie również w przypadku umów o świadczenie usług.

W razie nie dopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia od umowy, prawo to przedawni się z upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy (obecnie okres ten wynosi 3 miesiące). Bieg rocznego terminu rozpocznie się po upływie 14 dni, w ciągu których możliwe jest odstąpienie w normalnym trybie. Jeśli jednak sprzedawca/świadczeniodawca poinformuje konsumenta o istnieniu prawa do odstąpienia w czasie biegu rocznego terminu, to konsument będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania takiej informacji.

Zharmonizowana zostanie również forma, w jakiej konsument będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia. Co do zasady oznajmiając swoją decyzję przedsiębiorcy, konsument złożyć ma oświadczenie na jednolitym dla wszystkich krajów UE formularzu. Może jednak złożyć oświadczenie w jakiejkolwiek innej formie, byleby zamiar odstąpienia nie budził wątpliwości i był jednoznaczny. Do zachowania okresu odstąpienia wystarczy wysłanie sprzedawcy oświadczenia przed upływem tego okresu.

Państwom członkowskim przyznano możliwość podjęcia decyzji o niestosowaniu dyrektywy w odniesieniu do transakcji w bieżących sprawach życia codziennego i które są wykonywane natychmiast po zawarciu umowy oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie, których wysokość płatności dokonanej przez konsumenta nie przekracza równowartości 50 EURO. Jednakże państwa członkowskie mogą określić niższą wartość i polski inicjator zmian wstępnie zaproponował zastosowanie nowych przepisów do transakcji o wysokości 10 EURO. Należy zwrócić uwagę, że chodzić tu będzie o wartość całości umowy, a nie pojedynczo zakupionych rzeczy czy opłat periodycznych (np. miesięcznych abonamentów, których zapewne brana będzie pod uwagę wartość przez okres obowiązywania umowy).

Państwa członkowskie zobowiązane są przenieść prawo wspólnotowe do własnego porządku prawnego do dnia 13 grudnia 2013 r., przy czym przepisy te powinny zacząć obowiązywać najpóźniej z dniem 13 czerwca 2014 r.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański

www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888