Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 20 kwietnia 2022 roku przesłała Uwagi dot. projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, które ma zostać wydane na podstawie art. 541 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. W obecnym kształcie wyłączenie na wniosek dotyczy tylko osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach świadczących usługi związane z utrzymaniem i obsługą systemów łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa. Izba postulowała o rozszerzenie powyższego zakresu podmiotowego na wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. Przy analizie prawnej, KIKE pomocy udzieliła kancelaria itB Legal.

Hanna Germanek