Prace nad funduszami europejskimi w perspektywie 2021-2027 są w toku. Priorytetem KIKE jest reprezentowanie interesów swoich członków w tych pracach. Działania KIKE koncentrują się wokół programu FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy i FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), jak również KPO (Krajowy Program Odbudowy). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej i kontaktu z nami, żebyśmy mogli lepiej dostroić nasze prace do Państwa potrzeb.

***

Prace nad uruchomieniem nowej perspektywy funduszy europejskich (2021-2027) są na zaawansowanym etapie. Uzyskanie dofinansowania na inwestycje w obszarze cyfryzacji będzie możliwe przede wszystkim w ramach programów:

1) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – następca Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

2) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – będzie zapewniać kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw, przede wszystkim w obszarze innowacyjności oraz badań i rozwoju, koncentracja na krajowych inteligentnych specjalizacjach,

3) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – dotyczący usług rozwojowych, kompetencji cyfrowych, cyfryzacji szkół,

4) regionalnych.

Krajowy Program Odbudowy (KPO), po osiągnieciu porozumienia pomiędzy Rządem a Komisją Europejską, także umożliwi realizację inwestycji w zakresie cyfryzacji. Warto przy tym pamiętać, że KPO został ustanowiony na innej podstawie prawnej niż pozostałe programy funduszy europejskich, więc nawet ewentualne fiasko KPO nie wstrzyma ich realizacji.

KIKE jest aktywnie zaangażowana w prace nad dokumentacją FERC i KPO. Podjęliśmy także starania o włączenie się do prac nad FENG. Uprzejmie prosimy o kontakt, jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie pozostałymi programami.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wypełniania formularza kosztów jednostkowych budowy sieci, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla tworzenia zasad nowych naborów wniosków o dofinansowanie (https://kike.pl/2022/03/formularz-kosztow-jednostkowych-budowy-sieci/). Im więcej informacji CPPC otrzyma od członków KIKE, tym większe prawdopodobieństwo, że nabory będą bardziej dla nich dostępne.

***

Informacja na temat prac KIKE nad POPC oraz FERC i KPO

Przedstawiciele KIKE od wielu lat uczestniczą w pracach dotyczących funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania. W szczególności, ostatnio prowadzone kluczowe działania to:
– udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego PO PC, w tym udział w głosowaniach i konsultacjach obiegowych. Z uwagi na pandemię COVID-19 od marca 2020 prace KM toczyły się w trybie zdalnym, za pomocą spotkań online. W ramach uczestnictwa w KM, oprócz udziału w posiedzeniach, prowadzone też były następujące działania: przygotowanie stanowisk, poprawki do treści uchwał, wystąpienia w zakresie potencjalnej ingerencji w rynek, uwagi do propozycji modyfikacji Programu w związku z pandemią (program React EU),
– udział w pracach Grupy Roboczej ds. Perspektywy 2021-27, realizowanej w ramach warsztatów CPPC: zdefiniowanie priorytetów ISP, potrzeb inwestycyjnych oraz sytuacji rynku telekomunikacyjnego u progu nowej dekady i budżetu UE, opracowanie stanowisk, wkład w zakresie metodyki stawek jednostkowych i sposobów wyznaczania wielkości przyszłych obszarów konkursowych,
– opracowanie serii stanowisk KIKE ws zasad nowych naborów i treści programów kluczowych na lata 2021-27, tj. FERC i komponentu telekomunikacyjnego KPO,
– podtrzymywanie relacji z Komisją Europejską w zakresie jej celów dla nowej perspektywy budżetowej, podsumowane m.in. wizytą przedstawiciela DG ds. Sieci Komunikacyjnych podczas Kongresu PT w grudniu 2020,
– kwestia współpracy międzyoperatorskiej na nowo budowanych sieciach, w tym zwłaszcza dofinansowanych z PO PC: mediacja i pośrednictwo w spotkaniach dużych operatorów z małymi oraz dialog z administracją publiczną (UKE, CPPC) celem zlikwidowania lub ograniczenia problemu dublowania infrastruktury,
– w ramach prowadzonych prac szczególnie intensywne są kontakty z Orange Polska w zakresie wymiany doświadczeń obu stron na współpracę hurtową; realizowane są też mediacyjne spotkania pomiędzy przedstawicielami segmentu MŚP a dostawcami hurtowymi (np. Nexera),
– bieżąca współpraca z CPPC, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz pośrednikami finansowymi pożyczek szerokopasmowych w zakresie sprawnego procedowania ich przyznawania,
– w ramach pakietu pożyczek szerokopasmowych szczególne znaczenie miało uruchomienie, dzięki staraniom m.in. KIKE, linii pożyczek płynnościowych dla ISP w ramach strumienia pożyczek szerokopasmowych (preferencyjne oprocentowanie 0,25%), dostępnej do 2021 roku,
– w związku z zamknięciem budżetu UE na lata 2014-2020 KIKE we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Telekomunikacji dokonała analizy innych dostępnych źródeł finansowania inwestycji ISP (m.in. dotyczącej warunków udziału w roku 2020 w konkursach programu Horyzont 2020 a także instrumentu Łącząc Europę, wdrażanych bezpośrednio przez Komisję Europejską).