KIKE została dopuszczona do udziału w pracach dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027. FENG ma wspierać tworzenie innowacji i wspierać cały proces badawczy – od powstania pomysłu aż do jego wdrożenia. Jednym z modułów FENG będzie cyfryzacja, w ramach którego finansowane będą inwestycje w przedsiębiorstwach, służące do cyfryzacji procesów produkcji, usług, zmiany modelu biznesowego. Ważnym elementem będzie wsparcie cyberbezpieczeństwa.
Przedstawiciele Izby będa mogli brać udział w dyskusji i wyrażać opinie w każdej ze spraw będących przedmiotem obrad Prekomitetu FENG, który zostanie niedługo powołany. Najważniejszym jego zadaniem będzie podjęcie prac nad wypracowaniem ostatecznego brzmienia kryteriów wyboru projektów i metodyki oceny jeszcze przed wydaniem decyzji zatwierdzającej FENG. 
Prekomitet będzie miał charakter tymczasowy i powołuje się go do czasu powołania Komitetu monitorującego FENG. Powołanie właściwego Komitetu monitorującego FENG nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. KIKE ma zamiar włączyć się także do prac Komitetu Monitorującego, gdy tylko stanie się to możliwe.