Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz do Departamentu Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uwagi do nowej treści projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (projekt z dnia 20 stycznia 2021 r.). W stanowisku KIKE przedstawiło swoje uwagi do Projektu, zestawiając  je z treścią ustawy nowelizującej w wersji udostępnionej uprzednio do konsultacji publicznych (tj. z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 7 września 2020 r.).

Stanowisko Izby do Projektu składa się z trzech części:

  • pierwsza obejmuje podsumowanie najważniejszych zastrzeżeń – link do tekstu;
  • trzecia, to przesłany już w poprzednich konsultacjach raport przygotowany przez Izbę (oparty na badaniach ankietowych wśród operatorów), który identyfikował zagadnienie wykorzystania przez ISP sprzętu spoza UE, jednocześnie pokazując ekonomiczną wagę wadliwie wdrożonych rozwiązań dla środowiska mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie – link do tekstu.